Размерът на лихвата за просрочени задължения към НАП остава непроменен (10%) до края на 2022 г.

Законната лихва върху просрочените задължения, които Националната агенция за приходите (НАП) администрира, остава в размер на 10% до края на 2022 година. Повишаването на основния лихвен процент от 0 на 0,49%, което БНБ направи от 1 октомври 2022 г., няма да се отрази, тъй като законната лихва се изчислява два пъти в годината – на 1 януари и на 1 юли на съответната година, на база основен лихвен процент към тази дата плюс 10 процентни пункта.