Акад. Николай Денков е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

Акад. Николай Денков да бъде награден е орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие за заслуги в областта на образованието и науката, предлага правителството на президента. Акад. Николай Денков е роден на 3 септември 1962 г. в Стара Загора. Завършва Националната природоматематическа гимназия в София през 1980 г. През 1987 г. се дипломира във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“.

nikolay denkov

През 1994 г. придобива степен доктор, а през 2008 г. – степен доктор на химическите науки. От 1997 г. е доцент, а от 2008 г. е професор по физикохимия в Софийския университет „Св. Кл. Охридски“. От 2008 до 2015 г. е ръководител на катедра „Инженерна химия“ и директор на магистърска програма „Дисперсни системи в химичните технологии“ във Факултета по химия и фармация на Софийския университет.

От 2016 г. досега ръководи лаборатория „Активни формулировки и материали“ в същия факултет. Член е на експертна група „Физически науки“ към Европейската космическа агенция. През 2018 г. е избран за член-кореспондент на БАН, а през 2021 г. за академик на БАН. През 2019 г. е избран за редовен член на европейската научна академия Academia Europaea.

Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши изследовател в института на фирмата „Rhone-Poulenc“ (Франция), водещ учен в изследователския институт на фирмата „Unilever“ (САЩ). Бил е гост-професор в Инженерното виеше училище по индустриална физика и химия ESPC1 – Paris и в университета в Лил (Франция).

Ръководител е на 14 защитили докторанти, а други шест са в процес на подготовка.

Научните му приноси са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. По данни на НАЦИД е автор и съавтор на над 175 научни публикации. Има две публикации в престижното списание „Nature“ и по една в „Nature Physics“ и „Nature Communications“ и е публикувал осемнадесет научни обзора. Неговите разработки са цитирани над 10 000 пъти в научната литература (h-индекс = 50). Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти. Съавтор е на дванадесет патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни.

Ръководил е повече от 50 международни проекти, финансирани от чуждестранни фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken.

За научните си постижения акад. Денков е удостоен с отличията: наградата „Solvay“ на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата „Lectureship Award“ на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, Голямата награда „Питагор“ на Министерството на образованието, младежта и науката за високи научни постижения, Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Голямата награда на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за високи научни постижения и др.

Според класацията на Станфордския университет за 2021 г., обхващаща над 9 млн. учени от цял свят, публикували в авторитетни международни списания, отразени в базата данни SCOPUS, акад. Денков е сред първия един процент учени, отличени за цялостен научен принос.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg