През 2021 г. брутният вътрешен продукт на България е 139 млрд. лева

През 2021 г. брутният вътрешен продукт на България се увеличава в реално изражение със 7,6% спрямо 2020 година и в номинална стойност достига 139 милиарда лева. В сравнение с обявените предварителни годишни оценки стойностният номинален обем на брутния вътрешен продукт за 2021 г. е с 6268 млн. лева по-голям (до 139 012 млн. лева), а реалният растеж е ревизиран от 4,2% на 7,6%. През 2020 г. отчетеният спад в реално изражение е ревизиран от – 4,4% на – 4%.

Актуализираните годишни данни за брутния вътрешен продукт се разработват 9 месеца след изтичане на отчетния период и подлежат на ревизии, докато предварителните годишни оценки за брутния вътрешен продукт са сума от оценките на тримесечните данни и се разработват 65 дни след изтичане на отчетния период, уточняват от Националния статистически институт.

В практиката на системата от национални сметки съществуват два основни типа ревизии на данните. Първият тип ревизии са текущи, регулярни, характеризиращи се с наличие на нова или актуализирана статистическа информация на базата на статистически изследвания (годишни отчети на нефинансовите предприятия, годишен отчет на банковите институции, годишни отчети на застрахователните дружества и пенсионните фондове, годишни отчети на организации с нестопанска цел и др.) или административни източници (данъчна информация, платежен баланс, митническа информация и други). Вторият тип ревизии са свързани с промяна на използвана методология и изчислителни процедури за конкретни статистически показатели.

Брутният вътрешен продукт се изчислява по три метода – производствен метод, по разходи за крайно използване и метод на доходите, като ревизиите обхващат и трите метода.

По отношение на брутната добавена стойност (БДС) по икономически сектори стойностният номинален обем на сектора на услугите е по-висок с 6669 млн. лв. спрямо предварителните данни и възлиза на 86 558 млн. лева.

По компоненти на крайното използване стойностният номинален обем на частното потребление, което включва потреблението на домакинствата и на нетърговските организации, обслужващи домакинствата, е по-висок с 2241 млн. лв. спрямо предварителните годишни оценки. През 2021 г. стойностният номинален обем на частното потребление възлиза на 81 048 млн. лв. според актуализираните данни.

Бруто капиталообразуването е с 3336 млн. лв. по-голям стойностен обем в сравнение с предварителните данни, от които 2610 млн. лв. изменение на запасите и 726 млн. лв. бруто образуване на основен капитал. През 2021 г. стойностният номинален обем на бруто капиталообразуването възлиза на 29 296 млн. лв. според актуализираните данни.

По отношение на нетния износ стойностният номинален обем на вноса е с 677 млн. лв. по-голям спрямо предварителните годишни оценки, докато този на износа е с 1 578 млн. лв. по-висок. През 2021 г. стойностният номинален обем на вноса на стоки и услуги е 82 918 млн. лв., а на износа на стоки и услуги – 85 251 млн. лв. според актуализираните данни.

БВП през 2021 г. – актуализирани данни по производствен метод

Брутната добавена стойност възлиза на 121 607 млн. лева. Реалният стойностен обем на показателя е с 8.0% по-висок в сравнение с този, достигнат през 2020 година.

По отношение на реалния растеж на брутната добавена стойност по икономически сектори през 2021 г. спрямо 2020 г. най-голям ръст има при аграрния сектор, следван от сектора на услугите и индустрията. По-конкретно, през 2021 г. растежът на брутната добавена стойност се определя от регистрираното увеличение при:

  • Селско, горско и рибно стопанство – увеличение с 28.8%;
  • Финансови и застрахователни дейности – увеличение с 23.0%;
  • Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – нарастване с 14.5%;
  • Професионални дейности и научни изследвания; административни и спомагателни дейности – увеличение с 10.1%;
  • Операции с недвижими имоти – повишение със 7.7%;
  • Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения – увеличение с 6.2%;
  • Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – увеличение с 5.4%;
  • Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа – нарастване с 0.9%.

В следните дейности е отчетено намаление през 2021 г. спрямо 2020 година:

  • Култура, спорт и развлечения и други дейности – понижение с 0.4%;
  • Строителство – намаление със 17.1%.

Брутен вътрешен продукт през 2021 г. – актуализирани данни по компоненти на крайното използване

По отношение на компонентите на крайното използване влияние за регистрирания икономически ръст има крайното потребление с увеличение от 6,7% и бруто капиталообразуването с увеличение от 10.8%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 11%, а вносът на стоки и услуги нараства с 10,9% в сравнение с 2020 година. През 2021 г. частното потребление допринася за годишния ръст на брутния вътрешен продукт с 5.1 процентни пункта (пр. п.). Правителственото потребление е с принос от 0,1 пр. п. Бруто капиталообразуването е с отрицателен принос (-1,8 процентни пункта), докато изменението на запасите е с принос от 3,8 процентни пункта. Нетният износ отбелязва положителен принос от 0,2 процентни пункта.

През 2021 г. брутният вътрешен продукт на България е 139 млрд. лева

www.infoz.bg  www.infoz.bg