Има трайна тенденция за увеличаване на броя отглежданите животни в стопанствата

Наблюдава се трайна тенденция за увеличаване на размера на земеделските стопанства в България и средния брой отглеждани животни в тях. Земеделските стопанства в България са 132 742 с 4 564 152 ха използвана земеделска площ и 1 026 174 животински единици според преброяването през 2020 г. Средно използваната земеделска площ в едно стопанство е увеличена над три пъти, а над 3.5 пъти е нараснал средният размер на животинските единици.

Това показват резултатите от проведеното през 2020 година преброяване на земеделските стопанства, което представлява моментна снимка на структурата и средствата за производство на българското селско стопанство. Основната цел беше да се съберат данни за цялостната земеделска дейност на стопанствата, което да позволи да се проследи развитието на отрасъла след предходното преброяване от 2010 година.

Окончателните данни показват, че общият брой на земеделските стопанства през 2020 година е 132 742, като 70% от тях отговарят на посочените критерии за европейски физически праг в приложение II на Регламент (ЕС) 2018/1091. Данните от преброяването през 2020 г. потвърдиха тенденцията за намаляване броя на земеделските стопанства (с 64% по-малко спрямо 2010 г.) и увеличаване на техния размер.

mlekomat stara zagora

Общо използваната земеделска площ е 4 564 152 ха, от нея колективно за паша на животни се ползва затревена площ в размер 604 864 ха. Средният размер на използваната земеделска площ в стопанствата, които стопанисват земя, е 35.9 ха, над 3 пъти повече в сравнение с 2010 г. Съществуват големи разлики в размера на анкетираните структури. 29% от стопанствата са с използвана земеделска площ до 1 хектар. Стопанствата със земя от 100 и повече ха са 7 629 и стопанисват 75% от общата използвана земеделска площ. 65% от използваната земеделска площ са засети със зърнено-житни, зърнено-бобови култури и маслодайни култури. Обработваемата земя на открито е 3 317 071 ха (73% от използваната земеделска площ) и се стопанисва от 75 243 земеделски стопанства. През 2020 г. пшеницата и лимецът заемат 61% от общата площ на зърнено-житните култури, а царевицата за зърно – 29%. Площите с маслодайни култури заемат 21% от общата използвана земеделска площ, като най-голям е делът на площите със слънчоглед (821 522 ха) и рапица (119 893 ха).

През 2020 г. в 72 000 стопанства се отглеждат селскостопански животни, птици и пчелни семейства. Животинските единици са общо 1 026 174 (с 11% по-малко спрямо 2010 г.). Средният размер на животинските единици на стопанство се е увеличил 3.5 пъти спрямо предходното преброяване за сметка на намалелия брой на стопанствата, които отглеждат животни и птици (-74%). Увеличава се средният брой на отглежданите животни в стопанствата за всички наблюдавани видове. В стопанствата на физически лица се отглеждат 74% от говедата, 92% от козите, 88% от овцете. Свинете и птиците се отглеждат основно от търговски дружества – съответно 90% от свинете и 82% от птиците. В 76% от стопанствата със свине се отглеждат по 1 или 2 животни. В свиневъдните стопанства с над 1 000 животни, се отглеждат над 95% от общия брой свине в страната. Птицевъдните стопанства с над 100 кокошки носачки и подрастващи са 254 и отглеждат 94% от кокошките в страната.

Селското стопанство е източник на доходи за около 294.3 хил. души (без сезонните работници и лицата, непряко наети от стопанството), като обемът на вложения от тях труд е равен на 168.0 хил. годишни работни единици. Сезонните работници са вложили 12 232 годишни работни единици, а получените външни услуги от изпълнители по договори през 2020 година се равняват на 1 609 годишни работни единици. 79% от лицата, влагащи труд в земеделието, са самите стопани и членовете на техните семейства (т. нар. семейна работна ръка). В семейната работна ръка жените са 40%. Лицата, влагащи труд в земеделието, които принадлежат към несемейната работна ръка (не са членове на семейството на стопанина на стопанството, в което работят), са 61 392, от които 75% са мъже. 55% от управителите са на възраст 55 и повече години. 29% от постоянно заетите лица са заети в стопанства с икономически размер до 2 000 евро стандартна продукция и те влагат 19% от общите годишни работни единици. 82% от постоянно заетите лица влагат труд в специализирани стопанства, 18% – в смесени.

80% от стопанствата са специализирани в отглеждането на култури или животни, останалите 20% са смесени стопанства и в тях се отглеждат различни култури и животни. 30% от стопанствата в България (почти 40 хил.) са специализирани в отглеждането на полски култури, като техният дял в общата стандартна продукция е 61.5%. 29.6% от стопанствата отглеждат тревопасни животни. Стопанствата, специализирани в отглеждането на зеленчукови култури, са 7.1 хил. и средно стопанисват 1.8 ха използвана земеделска площ. Средно 4.6 ха използвана земеделска площ имат стопанствата, специализирани в отглеждането на трайни насаждения (13% от стопанствата в страната). Стопанствата със стандартна продукция под 2 000 евро са 37%. Стопанствата със стандартна продукция от 250 000 и повече евро са 2% и генерират 59% от общата стандартна продукция на страната. Почти 5 пъти над средния размер за страната е икономическият размер на стопанствата, които отглеждат свине и птици – 153 хил. евро за свине и птици при среден размер от 30.8 хил. евро.

cow

Преброяването на земеделските стопанства се проведе в изпълнение на Регламент (ЕС) 2018/1091 и Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. на територията на цялата страна. Събрани са основни структурни данни за всички стопанства, отговарящи на критериите за праг, посочени в Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., и модулни данни за работната сила и други доходоносни дейности, сгради за животни и управление на оборския тор. В изпълнение на Закона за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г. преброяването се проведе в периода от 1 септември до 18 декември 2020 г. Част от стопаните попълниха онлайн електронни въпросници с данни за стопанството си, а специално обучени анкетьори, контрольори и оператори събраха данни за останалите земеделски стопанства, провериха и въведоха предоставената информация за наблюдаваните по време на преброяването променливи.

Подробни таблици с резултатите от преброяването

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg