Община Стара Загора ще подпомага кандидатстването за енергийно обновяване на жилищни сгради

В зала „Петко Славейков“ на общинска администрация се проведе информационна среща с председатели на сдружения и домоуправители на многофамилни жилищни сгради. Делян Иванов – секретар на Община Стара Загора, даде основни насоки за възможностите за внедряване на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради и представи различните етапи на програмата с новите моменти в нея. Той отговаря в продължение на почете от един час на въпроси от страна на аудиторията. 

IMG 0966

Всички поставени от тях въпроси и отделни казуси ще бъдат изпратени към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за да бъдат взети под внимание преди официалното отваряне на програмата. Голяма част от присъстващите в залата вече са участвали в процедурата по Националната програма за саниране и имат регистрирани сдружения, с които може да се кандидатства.

Срещата беше по повод отварянето на процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“ финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

„Общината е зад вас и ще ви съдействаме в процеса. За нас е важно максимален брой жилища да се възползват. Общинската администрация ще бъде партньор в проекта и ще изпълнява функциите по неговото административно и финансово управление, както и отчитането му“, подчерта секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов.

По настоящата схема е допустимо Общината, като водещ партньор да подаде едно проектно предложение за една сграда или блок-секция. Няма ограничение по отношение на броя на обектите, но следва той да бъде съобразен с максималния размер на средствата. В рамките на едно предложение може да се включва само една сграда/блок секция.

„Всички, които вече имат регистрация на Сдружение, не е необходимо да правят нова. Общината ще съдейства за промяна в обстоятелствата по документи, ако има такава. В тези от тях, в които е настъпила такава, следва да подадат уведомление до кмета на общината, за да бъде отразено. След това ще се издава ново удостоверение, като старото и вече неактуално подлежи на връщане в Общината“, допълни Делян Иванов.

IMG 0968

Настоящият първи етап предвижда безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от допустимите разходи и набиране на проектни предложения до 31.03.2023 г. След приключването на този първи етап, ще бъде обявена нова процедура за изпълнение на втори етап на подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ – с безвъзмездната финансова помощ 80% от допустимите разходи. Кандидатстването по нея ще приключи на 31.12.2023 г.

Допустими бенефициенти са всички многофамилни жилищни сгради с най-малко четири самостоятелни обекта с жилищно предназначение и принадлежат на повече от един собственик, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост и са проектирани преди 26 април 1999 г.

Кандидатите ще бъдат оценявани по брой точки, стана ясно още по време на срещата. Предимство ще дава броят на самостоятелните обекти – над 72 жилища ще носят 25 точки, между 36 и 72 – 20 точки, между 18 и 36 – 15 точки, а под 18 ще получат 10 точки. Нивото на ангажираност на собствениците също ще дава предимство – колкото повече хора участват, толкова по-голям брой точки ще имат. Ако решението е взето от над 95% от тях, то точките са 25. Одобрената документация с конкретните критерии все още не е налична, но се очаква да бъде достъпна в сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в края на месец ноември. Очаква се програмата за енергийно обновяване на сгради да стартира в началото на декември.

Дейностите, които могат да бъдат финансирани, са мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност. По външните сградни ограждащи елементи – подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.); топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.). По системите за поддържане на микроклимата: изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните потребности на сградата; ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност; реконструкция на вертикалната система за отопление в хоризонтална, като се осигурява индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата; ремонт или подмяна на електрическата инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части; инсталиране на система за автоматично централизирано управление на топлоподаването при локални източници, собственост на собствениците на самостоятелни обекти в сградата; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението в общите части на жилищната сграда; поставяне/инсталиране на системи за възобновяеми енергийни източници, ако са посочени в енергийното обследване. Подкрепа се предвижда и за съпътстващи строителни и монтажни работи, свързани с изпълнението на мерките за енергийна ефективност и съответното възстановяване на общите части на сградата в резултат на изпълнените мерки с енергоспестяващ ефект, както и дейностите, свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на обновяването на общите части и на подмяната на дограма в самостоятелния обект и други.

„Недопустими за финансиране са подмяна на отоплителни тела в самостоятелните обекти, както и обзавеждане и оборудване в тях, смяна на асансьори, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата, ремонт и подмяна на ВиК инсталации“, даде още разяснения Иванов.

След изпълнение на енергоспестяващи мерки, сградите следва да постигат клас на енергопотребление „В“ или по-висок. Задължително изискване е след изпълнението им в многофамилната сграда да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.

„За улеснение на всички, които имат интерес, в Общинска администрация ще бъде открито отново Бюро 1, където общински служител ще дава насоки и ще отговаря на въпроси, в сайта на Община Стара Загора ще има специална секция, в която ще се публикуват конкретните документи, образци и допълнителна информация“, уточни още секретарят.

В срещата се включиха още главният архитект на община Стара Загора Младен Иванов, арх. Николай Василев – началник на отдел „Устройство на територията“, Мирослава Шопова – началник на отдел „Европейски програми и международно сътруничество“ и Петър Величков – началник на отдел „Счетоводство“.

IMG 0969

www.infoz.bg  www.infoz.bg