Отворени са две процедури по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж"

Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" отвори първите две процедури „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”.

Бенефициенти и партньори по тези процедури са: училища, детски градини, НПО и общини, като партньорството е задължително.

От 12 октомври 2015 г. Областен информационен център - Стара Загора стартира цикъл от информационни срещи на тема: „Актуални възможности за финансиране по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в общините от областта.

ОП Наука и образование за интелигентен растежНа срещите екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи условията за кандидатстване по процедури за подбор на проекти „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” и „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". За информация за дейност „Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства“ участие в срещите ще вземат представители на Център за кариерно ориентиране Стара Загора.

Училищата, детските градини, НПО, общини ще бъдат запознати с цели, очаквани резултати, индикатори, финансови рамки на проектните предложения, допустими дейности, условия за допустимост на разходите по процедурите за подбор на проекти. Ще бъде представена информация за подготовка, подаване и регистриране на проектните предложения в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020.

Информационните срещи ще се проведат в общините от областтта:

  • 12.10.2015 г. – 14:00 часа – зала 315 на община Раднево;
  • 13.10.2015 г. – 14:00 часа – зала на община Гълъбово;
  • 14.10.2015 г. – 14:00 часа – заседателна зала, етаж 1 на община Чирпан;
  • 15.10.2015 г. – 09:30 часа – зала на община Братя Даскалови;
  • 15.10.2015 г. – 14:00 часа – зала младост на читалище „Напред“, Павел баня;
  • 16.10.2015 г. – 14:00 часа – зала на читалище „Пробуда 1869“, Мъглиж;
  • 19.10.2015 г. – 14:00 часа – зала 2 на хотел „Верея“, Стара Загора;
  • 20.10.2015 г. – 14:00 часа – зала пленарна на читалище „Васил Левски 1923“, Николаево.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

infoz autor www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема