Свидетелство за съдимост може да получи от всеки чрез интернет

Свидетелство за съдимост може да се получи от всеки чрез интернет

Свидетелство за съдимост може да заяви и да получи всеки български гражданин, без значение къде се намира, независимо от месторождението и адресната си регистрация и независимо дали е осъждан, или не. Тази възможност се предлага чрез новата електронна услуга, която Министерството на правосъдието предоставя, чрез централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“.

Министърът на правосъдието Крум Зарков представи новата електронна услуга и припомни, че досега хората можеха да заявят и получат свидетелство за съдимост през интернет и чрез електронен подпис само в случаите, в които те не са осъждани. „С надграждането на централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ се разшири обхватът на служебното и електронното свидетелство за граждани, като е предвидено издаване и за осъждани лица, както и за лица, родени извън територията на страната, които притежават българско гражданство“, уточни министърът.

Заявленията могат да се подават и получават както с електронен подпис, така и с персонален идентификационен код (ПИК) на Националната агенция за приходите или на Националния осигурителен институт. Издадените свидетелствата за съдимост съдържат QR код, гарантиращ автентичността им пред органите за които са предназначени.

Обновената система вече е свързана с ECRIS (Eвропейската система на регистрите за съдимост). Така информацията за осъдени български граждани на територията на страни от Европейския съюз ще се записва своевременно в системата „Съдебен статус“ и ще бъде достъпна за всички бюра съдимост.

Миграцията на данните с информационна система „Изпълнение на наказанията“ ще скъси значително сроковете за получаване на отговор до бюрата по съдимост дали даден човек е изтърпял наказанието си. Предстои и включването на Единната информационната система на съдилищата към „Съдебен статус“, като по този начин там ще се получават директно бюлетините за съдимост от цялата страна.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg