България получи първия транш по Плана за възстановяване и устойчивост

България получи първия транш от безвъзмездната подкрепа по Плана за възстановяване и устойчивост в размер на в размер на 1,37 млрд. евро (2,6 млрд. лева). Средствата ще се използват за проекти, чиято реализация вече е започнала – например проекта за модернизация и дигитализация на малки и средни предприятия, обявени от Министерството на иновациите и растежа, към който имаше огромен интерес.

Други такива проекти са строежът на Софийското метро и проектът за ТЕТРА системата на МВР. Средствата ще бъдат използвани и за проекти, които ще започнат в идните седмици – например енергийната ефективност на жилищен и нежилищен сграден фонд, проектите за възобновяеми енергийни източници на покривите на жилищата, средствата за външно изкуствено осветление на общините. Финансирането ще подпомогне изпълнението на капиталови инвестиции в сфери като енергетика, здравеопазване, образование, транспорт, устойчиво икономическо развитие. Към 16.12.2022 г. извършените разходи по Плана за възстановяване и устойчивост възлизат на 46,3 млн. лева.

Европейската комисия прие всички 22 етапа и цели, които бяха включени в първото искане за плащане, като успешно изпълнени и преведе първото плащане от общо предвидените за страната ни 5,69 млрд. евро.

Към настоящия момент всички ведомства полагат усилия за изпълнение на 66 етапа и цели, като 22 от тях са свързани със законодателни инициативи, които са включени във второто искане за плащане в размер на 724 млн. евро, предвидено за първото тримесечие на 2023 година. От ключово значение за изпращането на второто искане за плащане е приемането от Народното събрание на 22 законопроекта, които правителството предварително е съгласувало с Европейската комисия и евентуална тяхна значителна промяна поставя под риск получаването на второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

bg pvu

В областта на климата и околната среда България е изправена пред предизвикателства, свързани с декарбонизацията на енергийния сектор, насърчаването на чисто и ефективно производство и използване на енергия и ресурси, подобряването на енергийната ефективност на сградния фонд, повишаването на устойчивостта на транспортния сектор и гарантирането на опазването и възстановяването на екосистемите, се казва в информация на Европейската комисия по темата.

Планът на България за възстановяване и устойчивост подкрепя екологичния преход чрез амбициозни реформи, включително приемането на ясна рамка за постепенното премахване на въглищата и обвързващи ангажименти за намаляване на емисиите на парникови газове от производството на електроенергия с 40% до 2025 г.; ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници; либерализация на пазара на електроенергия на едро и дребно, реформи в управлението, както и премахване на финансовите и регулаторните пречки пред инвестициите в енергийна ефективност. В плана се предвиждат инвестиции в размер на 1,7 млрд. евро във възобновяеми енергийни източници, капацитет за съхранение на електроенергия и междусистемни връзки и над 1 млрд. евро за саниране на сградния фонд с цел повишаване на енергийната ефективност. В областта на транспорта планът включва значителни средства (666 милиона евро) за мерки за декарбонизация, като например въвеждането на нов електрически подвижен състав за крайградския и междурегионалния железопътен транспорт; изграждане на нов участък от софийското метро; пилотна схема за устойчива градска мобилност, включваща закупуване на превозни средства с нулеви емисии за обществения транспорт и инфраструктура за зарядни станции. Специалните мерки в областта на биологичното разнообразие имат за цел опазване и възстановяване на екосистемите и естествените местообитания и видове (48 милиона евро).

Планът съдържа всеобхватна национална схема за подпомагане на санирането за енергийна ефективност на жилищни, обществени и търговски сгради. Инвестицията в размер на 924 млн. евро ще доведе до саниране на най-малко 3,6 млн. m² в жилищни сгради, най-малко 1,4 млн. m² в нежилищни обществени сгради и 866 нежилищни сгради в производството, търговията и услугите, както и в туристическия сектор. Проектът ще спомогне за постигане на най-малко 30 % икономии на първична енергия, ограничаване на разхищението на енергия, по-ниски въглеродни емисии, като същевременно ще гарантира положителни социални, здравни и екологични последици.

Цифровите предизвикателства пред България са свързани с недостатъчната свързаност чрез мрежи с много голям капацитет, слабото предлагане и внедряване на цифрови обществени услуги, ниското равнище на цифрови умения и ограниченото ползване на цифровите технологии от предприятията.

Планът на България за възстановяване и устойчивост подкрепя цифровия преход с реформи и инвестиции, насочени към увеличаване на покритието на мрежите с много голям капацитет в цялата страна, включително в селските и слабо населените райони (270 милиона евро); подобряване на цифровите умения (319 милиона евро); подобряване на цифровизацията на публичната администрация и предоставянето на цифрови обществени услуги в ключови области като правосъдието, пощенските услуги, здравеопазването, заетостта и социалната закрила (297 милиона евро); подкрепа за цифровизацията на предприятията (15,7 милиона евро), както и на транспортния (202,6 милиона евро) и енергийния сектор (75,7 милиона евро).

България планира да инвестира значително (270 милиона евро) в широкото разпространение на мрежи с много голям капацитет в цялата страна. Проектът ще има за цел да модернизира и разшири покритието на държавната мрежа, така че да обхване всички общински центрове, и да осигури покритие с мрежи с много голям капацитет в райони, където е малко вероятно тази инфраструктура да бъде разработена скоро поради липсата на пазарен интерес („бели райони“). Това ще допринесе за намаляване на разделението между градските и селските райони и за създаване на предпоставки за равен достъп до високоскоростни услуги за свързаност за всички граждани.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg