Над 3,6 млрд. лева ще бъдат вложени за развитие на българските региони

Европейската комисия одобри Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., управлявана от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В периода на изпълнение ще бъдат инвестирани над 3,6 млрд. лв. за развитие на българските региони. Предвидени са инициативи за градско инфраструктурно развитие с акцент „зелени инвестиции“ на териториите на 10-те най-големи града в България.

Ще бъдат направени инвестиции и в проекти за интегрирано териториално развитие в регионите за планиране от ниво 2.

Планираните мерки надграждат резултатите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и са приоритетно насочени към интегрирани териториални инвестиции за обновяване и модернизация на пътна, образователна, здравна, икономическа, социална и културна инфраструктура, енергийна ефективност и устойчива градска мобилност, развитие на туризъм и спорт, подкрепа за зелена градска среда и привлекателни обществени пространства. За постигане на интегриран ефект допълващо финансиране ще осигуряват още пет от одобрените програми за България. Те са в областта на развитие на човешките ресурси, образование, наука, конкурентоспособност и околна среда.

Програмата се основава на подхода „отдолу-нагоре“ и търси засилен междусекторен и междуинституционален диалог и координация, както и укрепване на местния и регионален капацитет за управление и инвестиране на средствата от ЕС. За реализация на проектите ще бъде важно създаването на успешни партньорства между различни заинтересовани страни на местно ниво – публичен, частен сектор и неправителствени организации, съобщиха от пресцентъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

park

www.infoz.bg  www.infoz.bg