Регистрация по Закона за ДДС – след достигане на 100 хиляди лева оборот

От 1 януари 2023 г. влиза в сила изменението в член 96, алинея 1 от Закона за данък върху добавената стойност, с който прагът за задължителна регистрация по закона се повишава на 100 000 лева. До 31 декември 2022 г. се прилагаше праг от 50 хиляди лева за задължителна регистрация по Закона за ДДС. Прагът при определяне на облагаемия оборот се отнася както за целите на задължителната регистрация по закона, така и в случаите на дерегистрация.

Дерегистрацията е по избор в резултат на отпадане на основанието за задължителна регистрация.

Облагаемият оборот е сумата от данъчните основи на извършените от предприятието облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка. В облагаемия оборот се включват и получените авансови плащания по доставки. Законът обаче определя и редица особености от общата формулировка за облагаемия оборот и е добре да се консултирате със специалист или да прочетете пълния текст на чл. 96.

Предприятието е задължено да получи регистрация според Закона за данък върху добавената стойност, като се подаде декларация в 7-дневен срок от изтичането на последните 12 месеца, когато в този период е достигнат оборот от минимум 100 000 лева. Минималният беше увеличен до тази сума и се прилага от 1 януари 2023 г. след приетите на второ четене от Народното събрание промени в Закона за ДДС.

dds 2023

Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който е достигнат минималният праг. Тоест не трябва да се чака изминаването на 12 месеца, ако оборот от 100 хиляди лева е направен в рамките на един месец, например.

Ако са налице условията за задължителна регистрация и данъчно задълженото лице не подаде заявление, ще бъде регистрирано по инициатива на НАП и ще му бъде наложена глоба в размер от 500 до 5000 лева.

Регистрацията според Закона за ДСС е задължителна и при други обстоятелства – без значение от достигнатия обем на оборота – например ако фирмата доставя стоки и услуги в друга държава членка на Европейския съюз или получава такива от страна в Европейския съюз.

Всяко лице, което извършва услуги за друго лице от Европейския съюз задължително се регистрира по ДДС, независимо от сумата на сделката. Регистрацията трябва да се извърши най-малко 7 дни предварително. Често такива услуги се извършват от айти специалисти, работещи за компания от друга страна членка.

Всяко лице, което получава услуги от чуждестранна компания (от Европейския съюз или извън Съюза) задължително се регистрира по ДДС, 7 дни предварително. Получателите на такива услуги са и ползвателите на онлайн платформи с търговска цел като Amazon, Еbay, разработчици на приложения за Google Play и App Store, Facebook и Google. Ако се ползва платформата за платена реклама, също регистрацията по ДДС е задължителна.

Регистрацията е задължителна и при получени стоки, като законът е определил праг от 20 хиляди лева за една календарна година.

Законът казва, че при продажбата на стоки на хора в Европейския съюз чрез собствен сайт или чрез платформи като Ebay и Amazon, е налице дистанционна продажба на стоки. Всяка една страна от Европейския съюз е определила размер на оборотите от продажби, след преминаването на който трябва да се регистрирате по ДДС в съответната страна. За повечето страни прагът е около 35 хиляди евро. Ако продавате услуги на физически лица от Европейския съюз, които се осъществяват само по електронен път с минимална човешка намеса – приложения, софтуер, достъп до имейл и други, също се нуждаете от регистрация по ДДС.

Регистрираните според разпоредбите на чл. 96 от Закона за данък върху добавената стойност фирми с облагаем оборот за последните дванадесет месеца под 100 000 лева към 1 януари 2023 г., които желаят да прекратят регистрацията си по закона, могат да подадат заявление за дерегистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Няма срок за подаване на заявлението. Не се изисква никакво действие, ако предприятието ще остане регистрирано по закона.

Дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, като например достигнат облагаем оборот от 100 000 лева след 1 януари 2023 г., всяко дружество може да получи регистрация според Закона за ДДС, при желание от собственика.

След регистрацията по Закона за ДДС дружеството ще бъде вписано в регистъра към Националната агенция за приходите.

Данък върху добавената (ДДС) – как функционира?

С данък върху добавената стойност се облага потреблението на стоки и услуги. На всеки етап от производството или търговията на стоки с ДДС се облага само създадената добавена стойност. ДДС е косвен данък, с който се облагат продажбите, като тежестта се понася от потребителите на стоката или услугата. ДДС се плаща от крайния потребител – купувача, тъй като е включен в цената на стоките. Общото данъчно задължение по ДДС се внася от продавача в бюджета.

В България ставката на ДДС е 20 на сто. Намалена ставка на данъка от 9 на сто е в сила до 31 декември 2023 г. за:

  1. доставка на услуга по настаняване, предоставяно в хотели и подобни заведения, включително предоставянето на ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани, с място на изпълнение на територията на страната;
  2. доставка на книги на физически носители или извършвана по електронен път, или и двете (включително учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, детски книги с илюстрации, за рисуване или оцветяване, печатни или ръкописни нотни издания), периодични печатни произведения - вестници и списания, на физически носители или извършвана по електронен път или и двете, различни от публикации, които са изцяло или основно предназначени за реклама, и различни от публикации, които са изцяло или основно съставени от видеосъдържание или аудио-музикално съдържание;
  3. доставки на храни, подходящи за бебета или за малки деца, бебешки пелени и подобни бебешки хигиенни артикули.

Доброволна регистрация по избор – плюсове и минуси

Регистрацията по избор е възможна и без да е достигнат прагът от 100 хиляди лева. Плюсовете от такова действие са, че:

  • фирмата може да ползвате данъчен кредит за всички стоки и услуги за дейността си;
  • може да развивате бизнес и в чужбина. съществува възможност за възстановяване на платения ДДС;
  • клиентите на фирмата могат да ползват данъчен кредит.

Минусите са:

  • трябва да се начислява ДДС върху всички сделки – продажби на стоки и услуги;
  • цената на стоките и услугите ще е по-висока – завишена със ставката на данъка;
  • води се по-сложно счетоводство, което подлежи и на повече проверки.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg