Мерките за саниране на еднофамилни сгради ще се прилагат на територията на 39 общини

Преразпределяне на неусвоен финансов ресурс за финансови инструменти между приоритетни оси и актуализирането на стойности на индикатори са сред приетите от правителството промени в Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Мерките за енергийна ефективност на еднофамилни жилищни сгради по приоритетната ос за устойчиво и интегрирано градско развитие, финансирани с финансови инструменти, вече ще могат да се прилагат на цялата територия на 39-те големи и средни общини.

Досега това беше възможно само в населените места - административни центрове.

64 178 239 лв. от общо 79 282 232 лв. неусвоен ресурс за финансови инструменти по Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на програмата се пренасочват към първата приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Средствата са за индексация на административни договори за безвъзмездна финансова помощ, които са в изпълнение и изцяло с финансов инструмент. Ще се подкрепят също нови проекти в направленията „Градско развитие“ и „Зони с потенциал за икономическо развитие“. Близо три пъти се увеличава целевата стойност за площ на обществените или търговски сгради, построени или обновени в градски райони - от 21 819 кв. м. на 70 873 кв. м. Нараства и целевият обхват на незастроените площи, създадени или рехабилитирани в градски райони — от 4 045 455 кв. м на 4 286 942 кв. м. От 18 на 12 намаляват туристическите продукти за обектите на културното наследство, които трябва да бъдат разработени по шестата ос.

10 972 838 лв. за индексация на договори за строително-монтажни работи се запазват в оста за регионален туризъм, като финансирането ще бъде чрез финансов инструмент вместо безвъзмездно. Останалите 4 131 155 лв. неусвоени средства за индексация на договори за строително-монтажни дейности, финансирани с финансов инструмент, остават в бюджета на приоритетната ос като финансов инструмент.

Към оста за устойчиво и интегрирано градско развитие се насочват също така и 12 775 710 лв. свободен ресурс от петата приоритетна ос „Регионална социална инфраструктура“. Средствата са за индексация на договори за строително-монтажни работи с безвъзмездна помощ. Намалява се целевият брой обекти на социалната инфраструктура в процес на деинституционализация от 214 на 181.

Промените в оперативната програма ще осигурят успешната й реализация и ще предотвратят загуба на европейски средства.

energy efficiency infoz

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24