здравно осигуряване - права

Здравни права – възстановяване за хора, върнали се в България

При завръщането си в България, всеки български гражданин, който е бил здравноосигурен в държава членка на Европейския съюз (а също и държава от Европейското икономическо пространство:Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, както и Конфедерация Швейцария или в Обединеното кралство), трябва да възстанови здравноосигурителните си права. Наличието на здравно осигуряване в другата държава се удостоверява пред Националната агенция за приходите с унифициран европейски формуляр.

Той трябва да бъде издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, който удостоверява периодите на задължително осигуряване в тази страна. По този начин се доказва фактът, че са плащани здравни вноски там и такива не се дължат в България за периода, отразен в документа.

zdravni prava

Българските граждани, които живеят и работят в страна членка на Европейския съюз, държава от Европейското икономическо пространство (Норвегия, Исландия, Лихтенщайн), както и Конфедерация Швейцария или в Обединеното кралство, за които е приложимо осигурителното законодателството на някоя от тези държави, нямат задължение да внасят здравноосигурителни вноски в Националната здравноосигурителна каса. Не е необходимо те да подават в Националната агенция за приходите формуляр за напускането на страната.

Може да бъде представен и друг формуляр (удостоверение), издаден от компетентна институция на съответната държава (извън европейските формуляри), в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази страна, придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач.

Документите за възстановяване на здравни права се подават лично или чрез упълномощено лице в офис на Националната агенция за приходите или по пощата с обратна разписка. Въз основа на данните, посочени в представените документи, месеците без информация за здравно осигуряване в България ще бъдат коригирани, като се вземат предвид удостоверените периоди на задължително осигуряване в другата държава, и ще бъде актуализиран здравноосигурителният статус на човека.

Допълнителна информация по въпроси, свързани с компетентността на НАП за здравноосигурителните права на хората, е налична в сайта на приходната агенция и на телефоните на Информационния център: 02/9859 6801 или 0700 18 700 (на цена, според тарифите на съответния оператор).

Каква е минималната вноска за здравна осигуровка в България през 2023 г.?

Допълнителна информация:

 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg