Пенсиите на хората с увреждания – хаос при плащането

Многобройни жалби от граждани сигнализират омбудсмана на България Диана Ковачева за проблеми и хаос при плащане на пенсиите на хората с увреждания. След промените в Закона за хората с увреждания, които са в сила от 25 януари 2023 г., няма реални действия от отговорните органи, което води до невъзможност засегнатите да получат полагащите им се средства.

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев и управителя на Националния осигурителен институт Ивайло Иванов, в която настоява да се предприемат необходимите действия за възобновяване на всички забавени плащания към хората с увреждания.

Промените в закона бяха инициирани от омбудсмана, за да не губят хората права и да получават пенсиите си за инвалидност докато чакат преосвидетелстване, което става след подаване на заявление декларация. Така до издаване на ново ТЕЛК (териториална експертна лекарска комисия) решение регионалните здравни инспекции са задължени да предоставят информация на всички отговорни органи, за да не се прекъсва финансовата и целева подкрепа на хората с увреждания, включително безплатните винетки стикери, право на лична помощ, асистентска подкрепа, данъчни облекчения и др.

При заварените случаи регионалните здравни инспекции трябваше да изпратят информация за забавените експертни решения в 14-дневен срок от влизане в сила на законовите изменения, т.е. 25 януари 2023 г., който вече е изтекъл.

Diana Kovatcheva 1

„В жалбите си гражданите отбелязват, че не срещат разбиране и подкрепа от Регионалните здравни инспекции и от териториалните поделения на Националния осигурителен институт в страната относно развитието на процедурата, регламентирана с измененията в Закона за хората с увреждания и Закона за здравето, в сила от 25.01.2023 г. Споделят безпокойството си, че непрекъснато са препращани от едната структура към другата, без да им бъде давано разяснение дали от РЗИ са изпълнени задълженията за изпращане на изискваната информация към териториалните поделения на Националния осигурителен институт и кога предстои да бъдат направени преводите на дължимите пенсии“, пише омбудсманът.

Проф. Диана Ковачева алармира за кризисното положение, в което се намират много хора с увреждания заради забавянията на органите на медицинската експертиза. Така тези хора на практика са оставени без възможност да упражняват правата си и да получават полагащата им се помощ за дълъг период, отново не́ по тяхна вина.

„Липсата на средства за покриване на възникващите разходи, в това число за храна и лекарства, превръща информацията относно сроковете, в рамките на които ще се реализира производството и в крайна сметка ще бъдат възобновени плащанията на пенсиите им, в особено значима за тях“, подчертава общественият защитник.

Диана Ковачева допълва, че засегнатите гражданите очакват в най-скоро време да се възобновят правата, защото всеки ден забавяне за тях означава грубо неспазване на действащото законодателството и е равносилно на произвол.

„Във връзка с изложеното и като акцентирам върху правото на публичност и прозрачност на процеса на вземане на решения, в съответствие с правото на гражданите с увреждания на активно участие, гарантирано по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, и на добра администрация по Хартата на основните права на Европейския съюз, се обръщам към Вас с препоръка за предоставяне на информация на засегнатите граждани, в това число чрез публикуването и популяризирането й по подходящ начин, относно производството по § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания“, посочва омбудсманът.

В заключение Ковачева препоръчва да бъдат предприети всички необходими действия за възобновяване на плащанията без забавяния. „На основание чл. 28 от Закона за омбудсмана, очаквам да ме информирате за становището Ви и относно взетите мерки за изпълнение на § 6 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания“, пише още Диана Ковачева.

www.infoz.bg  www.infoz.bg