Авторското право и интелектуалната собственост

Авторското право и интелектуалната собственост провокираха съдебно дело срещу България

България не е извършила транспониране на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар, а също и относно правата на интелектуална собственост и свързаните права, приложими за определени онлайн предавания. Заради това Европейската комисия предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България.

Съдебни искове са предявени и към още 10 държави членки за това, че не са подали до Комисията уведомление за приемане на мерки за транспонирането на две директиви в областта на авторското право.

Комисията реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз срещу България, Дания, Финландия, Латвия, Полша и Португалия за това, че не са подали уведомление за приемане на мерки за пълното транспониране на законодателството в областта на авторското право и сродните му права в цифровия единен пазар (Директива (ЕС) 2019/790).

На второ място, във връзка с друга, по-специфична директива на Европейския съюз относно правата на интелектуална собственост и свързаните права, приложими за определени онлайн предавания (Директива (ЕС) 2019/789), Комисията предявява иск пред Съда на Европейския съюз срещу България, Финландия, Латвия, Полша и Португалия за това, че не са подали до Комисията уведомление за пълното транспониране на правилата на Европейския съюз.

Тези две директиви имат за цел да модернизират правилата за авторското право, за да могат потребителите и творците да се възползват максимално от цифровия свят. Те защитават носителите на права от различни сектори, като стимулират по-широкото създаване и разпространение на висококачествено съдържание. Те осигуряват по-голям избор на съдържание за потребителите чрез намаляване на трансакционните разходи и улесняване на разпространението на радио – и телевизионни програми в целия Европейския съюз.

Новата Директива на Европейския съюз за авторското право

През септември 2016 г. Комисията предложи актуализиране на правилата на Европейския съюз относно авторското право, така че те да се приспособят към новия начин на създаване, разпространение и достъп до творческо съдържание онлайн. Все по-голям брой потребители на интернет имат достъп до музикално или аудио-визуално съдържание онлайн, а творците вече получават доходи предимно от цифрово съдържание.

Новите правила се отнасят до отношенията между носителите на авторски права и онлайн платформите и възнаграждението на отделните творци. Новите правила за авторското право гарантират по-справедливо възнаграждение за творците и носителите на права, издателите на публикации в пресата и журналистите, по-специално когато техните произведения се използват онлайн. С тези правила се въвежда по-голяма правна сигурност и се създават повече възможности за възнаграждение в отношенията на тези лица с онлайн платформите, като се въвежда равновесие в позициите при договаряне.

Новите правила включват и нови гаранции за пълна защита на свободата на изразяване на потребителите онлайн, за да им се даде възможност законно да споделят своето съдържание. И накрая, новите правила създават допълнителни възможности, по-специално чрез нови изключения от авторското право и опростени лицензионни механизми за използване на защитени с авторско право материали онлайн и отвъд националните граници за целите на образованието, научните изследвания и опазването на културното наследство.

Новата Директива относно радио- и телевизионните програми

През септември 2016 г. Комисията също така направи предложение за актуализиране на правилата на Европейския съюз, с които се улеснява получаването на разрешение за използване на обекти на авторско право (т.е. получаване на разрешения от носителите на права), за онлайн предаване или препредаване на радио- и телевизионни програми, в полза на европейските потребители.

Директивата относно радио- и телевизионните програми, приета през 2019 г., улеснява телевизионните оператори да предоставят чрез онлайн услугите си трансграничен достъп до определени телевизионни програми, както и до своите радиопрограми. Тя съдържа и правила, които позволяват на операторите на услуги за препредаване да получават по-лесно лицензи за радио – и телевизионните канали, които препредават, като по този начин им се дава възможност да достигнат до по-широка аудитория в Европейския съюз.

След като крайният срок за транспониране изтече на 7 юни 2021 г., на 23 юли 2021 г. Комисията първоначално откри производството за установяване на нарушение, като изпрати официални уведомителни писма на държавите членки, които не бяха уведомили за пълното транспониране на двете директиви. На 19 май 2022 г. Комисията предприе последващи действия, като изпрати мотивирани становища на 10 държави членки за това, че не са уведомили за транспонирането на Директива (ЕС) 2019/789 и на 13 държави членки във връзка с Директива (ЕС) 2019/790.

Съгласно член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз ако съответната държава членка не се съобрази с мотивираното становище в срока, определен от Комисията, последната може да сезира Съда на Европейския съюз. Освен това съгласно член 260, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз Комисията може да поиска от Съда на Европейския съюз да наложи финансови санкции на държавите членки, които не са изпълнили задължението си да уведомят за мерките за транспониране на дадена директива, приета съгласно законодателна процедура.

www.infoz.bg  www.infoz.bg