Удостоверения за електронна идентичност ще бъдат включени в лични карти и паспорти

Министерският съвет предлага да отпадане изискването за смяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство при промяна на постоянния адрес на населено място в рамките па една област. Също това свидетелство ще се издава ускорено - до 3 дни от приемането на заявлението, включително и при първоначално придобиване на правоспособност за управление на автомобил.

lichna karta e podpis

Срокът важи и при подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство (шофьорска книжка) поради придобиване на правоспособност за управление от нова категория; възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролни точки; възстановяване на правоспособност поради отказ на категория.

Отпада изискването за предоставяне на копие от документ за завършено образование в случаите на подавани от чужди граждани заявления за подмяна на чуждестранни свидетелства за управление на моторно превозно средство с български. Логиката е в обстоятелството, че се касае за признаване на вече придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство, а изискването за образование е национално и е относимо към първоначалното издаване на този документ.

Тези промени се предлагат чрез проектозакон за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи. Целта на въведените промени е улеснение на гражданите при издаването на личните документи.

В Закона за българските лични документи се създава правна възможност личните карти на българските граждани да съдържат удостоверения за електронна идентичност. По този начин личните карти могат да бъдат използвани като носител на електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронна идентификация.

Регламентирана е и опцията за запис на удостоверения за електронна идентичност в документите тип „паспорт“, както и в разрешенията за пребиваване, които се издават на пребиваващи у нас чужденци. Предвидена е и възможността при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност до 10 години, както и временна карта за самоличност на лица, на които е постановена присъда, която не с влязла в сила.

Със законопроекта се урежда и хипотезата за издаване на нов документ за самоличност, когато заявителят не може да предостави документ за самоличност или заместващ го такъв поради загубване, кражба или унищожаване. В тези случаи се предвижда удостоверяването на личността да става с представянето на удостоверителен документ за раждане.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема