Пари при командировка се увеличават двойно. Дневните са 40 лева

Парите за командировка – дневните са 40 лева

Минималният размер на дневните пари при командировка в България да се увеличи от 20 на 40 лева. Това предвиждат промени в Наредбата за командировките в страната, които бяха одобрени на днешното правителствено заседание. Целта на измененията е да се гарантира адекватен размер на дневните пари, който да покрива разходите за храна при командироване на фона на ръста на инфлацията.

Последната промяна на тяхната стойност е от 1 януари 2008 г., когато е определена на 20 лева. За този период инфлацията в България е е 64,3%, т.е. индексът на потребителските цени за месец февруари 2023 г. спрямо месец януари 2008 г. e 164,3% – показва калкулатора на инфлацията на Националния статистически институт.

Предвижда се и възможност дневните пари да бъдат до 200 на сто от нормативно определения минимум, т.е. до 80 лева, по преценка на командироващия, на друг колективен орган за управление на предприятието, или когато това е уговорено в колективен трудов договор или в споразумение със синдикална организация на държавните служители.

С промените в наредбата се намалява и административната тежест за предприятията. Те ще могат да издават заповедта за командироване електронно.

Премахва се и задължителното изискване за нейното подпечатване, което създава съществени затруднения и ненужно административно натоварване. Командироващите ще могат да преценяват дали е необходимо удостоверяване на присъствието на работниците и служителите на обекта, на който са командировани. Новите разпоредби създават и условия за по-адекватно отчитане и на пътните разходи при ползване на личен автомобил от командирования.


Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина е приета с ПМС № 115 от 03.06.2004 година. С него са определени нови размери на дневните и квартирните пари, които работниците и служителите имат право да получат при командироване в чужбина. Размерите на дневните и квартирните пари, определени в приложение № 2 на наредбата, са в сила от 2004 г. и не са променяни до момента. Промяната от март 2023 г. има за цел да отговори на нуждите на работещите и на бизнеса и едновременно с това да се следват установените социални национални и европейски политики, отнасящи се до правата на командированите.

С приетото решение са направени и изменения, които целят привеждането на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина в съответствие с настъпили промени в свързано законодателство.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg