Ремонт на изделие – право на потребителя

Европейската комисия прие ново предложение за общи правила за насърчаване на ремонта на стоки, с които ще се постигнат икономии за потребителите и ще се подкрепят целите на Европейския зелен пакт, като наред с другото се намалят отпадъците. През последните десетилетия замяната често се ползваше с приоритет пред ремонта при повреда на продуктите, а потребителите нямаха достатъчно стимули да ремонтират стоките след изтичането на законоустановената гаранция.

pravo na remont

С предложението ремонтите ще станат по-лесни и по-икономически изгодни за потребителите в сравнение със замяната на стоки. Освен това по-голямото търсене ще активизира ремонтния сектор, като същевременно ще стимулира производителите и продавачите да разработват по-устойчиви бизнес модели.

С днешното предложение ще се гарантира, че повече продукти се ремонтират в рамките на законоустановената гаранция и че потребителите разполагат с по-лесни и по-евтини възможности за ремонт на продукти, които са технически ремонтируеми (като прахосмукачките, а съвсем скоро и таблетите и смартфоните), когато законоустановената гаранция е изтекла или когато стоката вече не функционира в резултат на амортизация.

Нови мерки за насърчаване и улесняване на ремонтирането и повторната употреба

С предложението се въвежда ново „право на ремонт“ за потребителите както в рамките на законоустановената гаранция, така и извън нея.

В рамките на законоустановената гаранция от продавачите ще се изисква да предлагат ремонт, освен когато той е по-скъп от замяната.

Извън законоустановената гаранция потребителите ще разполагат с нов набор от права и инструменти, за да се превърне „ремонтът“ в лесна и достъпна възможност:

  • право на потребителите да изискват ремонт от производителите за продуктите, които са технически ремонтируеми съгласно правото на Европейския съюз, като пералните машини или телевизорите. По този начин ще се гарантира, че потребителите винаги ще има към кого да се обърнат, когато решат да ремонтират своите продукти, и ще се насърчат производителите да развиват по-устойчиви бизнес модели;
  • задължение за производителите да информират потребителя кои са продуктите, които са длъжни да ремонтират;
  • онлайн платформа за намиране на подходяща услуга за ремонт, която да свързва потребителите със сервизите и продавачите на обновени стоки в близост до тях. Платформата ще дава възможност за търсене по местоположение и стандарти за качество, с което ще подпомага потребителите да намерят привлекателни оферти и ще повиши видимостта на сервизите;
  • европейски формуляр за информация относно ремонта, който потребителите ще могат да изискват от всеки сервиз и с който се осигурява прозрачност по отношение на условията за ремонта и неговата цена и се улесняват потребителите при съпоставянето на оферти за ремонт;
  • ще бъде разработен европейски стандарт за качество на ремонтните услуги, за да се помогне на потребителите да разпознават сервизите, които се ангажират с предоставянето на по-високо качество. Този стандарт за „лесен ремонт“ ще бъде отворен за всички сервизи навсякъде в Европейския съюз, които желаят да се ангажират с минимални стандарти за качество, например въз основа на времетраенето на ремонта или наличността на продуктите.

Сега предстои предложението на Комисията да бъде прието от Европейския парламент и от Съвета.

phone

Неотдавнашно проучване на Евробарометър показа, че 77% от европейците се чувстват лично отговорни за предприемането на действия, с които да се ограничи изменението на климата. Изхвърлените продукти често са годни за ползване стоки, които могат да бъдат ремонтирани, но вместо това често се изхвърлят преждевременно, с което се създават 35 милиона тона отпадъци, разхищават се 30 милиона тона ресурси и се генерират 261 милиона тона емисии на парникови газове в ЕС всяка година. Освен това се изчислява, че потребителите губят почти 12 милиарда евро годишно, когато избират да заменят вместо да ремонтират своя продукт. Очаква се също така инициативата да стимулира растеж и инвестиции в Европейския съюз в размер на 4,8 милиарда евро.

Потребителите обаче често считат ремонта за труден. Инициативата „Право на ремонт“ допълва няколко други предложения, представени от Комисията, за постигане на устойчиво потребление през целия жизнен цикъл на даден продукт, като залага рамката за действително „право на ремонт“ в целия Европейски съюз.

Настоящото предложение е част от по-общата цел на Комисията Европа да се превърне в първия неутрален по отношение на климата континент до 2050 г. Тази цел може да бъде постигната само ако потребителите и предприятията консумират и произвеждат по-устойчиво.

Предложението за „право на ремонт“ беше обявено в новата програма за потребителите и плана за действие относно кръговата икономика. С него се разглеждат пречките, възпиращи потребителите да ремонтират поради неудобства, липса на прозрачност или затруднен достъп до ремонтни услуги. Ето защо с него се насърчава ремонтът като по-устойчив избор на потребление, който допринася за постигането на целите в областта на климата и околната среда съгласно Европейския зелен пакт.

Настоящата инициатива допълва други инструменти, с които се преследва целта на Европейския зелен пакт за устойчиво потребление чрез ремонт. По отношение на предлагането,  Регламентът за екопроектирането на устойчиви продукти насърчава ремонтопригодността на продуктите на етапа на производството. Що се отнася до търсенето, предложението за Директива за предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход дава възможност на потребителите да вземат информирани решения при покупка в обектите за продажба. С настоящото предложение се укрепва търсенето, като се насърчава ремонтът на етапа след продажбата. Трите инициативи заедно обхващат целия жизнен цикъл на даден продукт, като се допълват и подсилват взаимно.

Освен това инициативата за обосноваване на твърденията за екологосъобразност, също приета днес, ще подпомогне потребителите да подкрепят екологичния преход чрез потребителския си избор и ще попречи на предприятията да правят подвеждащи твърдения за екологичните предимства на своите продукти и услуги. Настоящата инициатива допълва и предложението „Предоставяне на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход“, в което се залага хоризонталната рамка за борба със заблуждаващите твърдения за екологосъобразност.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg