Организирането на услуги за онлайн пиратство да се наказва със затвор

Създаването на условия за онлайн пиратство да стане престъпление, предлага Министерският съвет чрез проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. С него се цели наказателно преследване на лицата, създаващи условия за онлайн пиратство – чрез изграждането и поддържането на сайтове за торент тракери, уебплатформи, чат групи в приложения за онлайн размяна на пиратско съдържание и др. дейности.

Не се предвижда наказателно преследване на отделните потребители на пиратски произведения. Законопроектът отговаря на отправените към държавата критики по Раздел „Специален 301“ от Търговския закон на САЩ във връзка със защитата на интелектуалната собственост, най-вече в областта на онлайн пиратството.

online pirate

Създава се нов престъпен състав в чл.172а, ал. 2 от Наказателния кодекс, който включва: изграждането или поддържането на информационна система или предлагането на услуга на информационното общество. Всяко от тези деяния трябва да е със специална цел – извършване на престъпно посегателство спрямо чужд обект на авторско или сродно на него право. Предлаганото наказание е от 1 до 6 г. лишаване от свобода и глоба до 10 000 лева.

Законопроектът цели още да се преодолеят затрудненията при разследването и разкриването на престъпни посегателства спрямо множество защитени обекти на авторско или сродно на него право заради необходимостта от индивидуализиране на всеки обект или материален носител поотделно, преди внасянето на обвинителен акт. Предлагат се два алтернативни количествени критерия, при които престъплението ще се счита за довършено и ще е възможно внасянето на обвинение в съда – парична равностойност (на един или повече от обектите, която да надхвърля десет хиляди лева) или брой засегнати обекти (надхвърлящи петдесет броя). Редакцията на чл. 172а, ал. 2 (става чл. 172а, ал.З) заменя досегашната постановка за „големи размери“.

Променя се и режимът на отнемане на предмета на престъплението – той ще се отнема в полза на държавата само ако принадлежи на извършителя. В момента предметът на престъплението се конфискува независимо от това чия собственост е, което може да засегне трети добросъвестни лица.

Със заключителни разпоредби се предлагат допълнения в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за специалните разузнавателни средства, които позволяват използване на специални разузнавателни средства при престъпления срещу интелектуалната собственост по чл. 172а и чл. 172 б. Наказателния кодекс.

Съпътстващи изменения в Наказателно-процесуалния кодекс разширяват предметната компетентност на следователите от Национална следствена служба.

www.infoz.bg  www.infoz.bg