Новият закон за счетоводството предвижда 10 000 лева глоба за изкривяване на финансова информация

10 000 лева глоба грози всеки ръководител, който допусне съставяне на счетоводен документ и/или отчитане на стопанска информация, с която се изкривяват или изопачават данните за имущественото или финансовото състояние на представляваното от тях предприятие.

Санкцията е част от новия Закон за счетоводството, който е централна тема на започващата днес национална конференция под наслов „Новият закон за счетоводството – правила и предизвикателства. Поглед към 2016 г.“, организирана от РААБЕ България и Сиела Норма.

Новият Закон за счетоводството вече е приет на първо четене от българския парламент и се очаква да започне да действа още от началото на новата година. При евентуално негово забавяне е възможно на България да бъде наложена финансова санкция от страна на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията на страната ни по отношение на общностното право.

Счетоводен законНовият закон е българският отговор на изискванията на Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия. Той урежда изискванията за текущо счетоводно отчитане, за съставяне и съхранение на счетоводните документи, за приложимата счетоводна база за отчитане и за съставяне на финансовите отчети. Засегната от него е дейността на търговците по смисъла на Търговския закон, местните юридически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, осигурителните каси, търговските представителства и чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България.

Сред другите важни нови моменти в закона са:

  •  Ново категоризиране на предприятията – микропредприятие, малки, средни и големи предприятия.
  •  Въвеждане на специални изисквания при изграждане и поддържане на счетоводната система във всяко предприятие.
  •  Въвеждане конкретни срокове за информацията и за начините на съхранение и прехвърляне.
  •  Въвеждане на конкретни права и задължения на ръководителите на предприятията по отношение на счетоводната отчетност и данъчната и финансова дисциплина.
  •  Освобождаване от задължението за превод на постъпващите в предприятието документи на чужд език.
  •  Инвентаризацията вече няма да е задължителна за предприятия с нетни приходи за продажби за отчетния период до 200 000 лева.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на РААБЕ България)