Касовото изпълнение на бюджет за 2022 година и средствата от Европейския съюз на Община Стара Загора

Получените от Община Стара Загора трансфери по сметките за средствата от Европейския съюз през 2022 година възлизат на 4 646 911 лева, при съществуваща наличност в началото на годината от 19 244 613 лева. Отчетени бяха извършени разходи за: 7 500 782 лева, в т.ч. капиталови разходи и трансфери – 4 128 133 лева, заплати и осигурителни плащания – 2 207 034 лева.

Разходите за издръжка са 1 017 657 лева, стипендии – 12 150 лева, текущи трансфери, обезщетения и помощи – 10 096 лева и субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия – 125 712 лева. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на касовото изпълнение на Бюджет 2022 година и средствата от европейските фондове на Община Стара Загора.

obstina stara zagora logo

При изпълнение на бюджета през 2022 година и във връзка с пандемията от ковид, с решения на Общински съвет се прилагаха мерки за подкрепа на бизнеса и гражданите, които включваха изменения в Наредбата за определяне е администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, поясни директорът на Дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на Община Стара Загора Цанка Ганева. Тя допълни, че частично освободени от заплащане на общински такси са били ползвателите на общински терени за разполагане на временни преместваеми обекти и маси за консумация. „Мерките, насочени към подкрепа на местната икономика и облекчаване на бизнеса и гражданите, както и въведените рестрикции чрез заповедите на Министъра на здравеопазването за дейността на културните институти, водят до намаление нивото на изпълнение на приходите по бюджета за годината. Въпреки тази трудна ситуация, Община Стара Загора се справи с това предизвикателство и успешно приключи финансовата година с минимален размер просрочени задължения с фискални показатели в рамките на определените пределни размери от Закона за публичните финанси“, уточни Цанка Ганева. Тя посочи, че общинският бюджет за изминалата година е бил с начален годишен план – 205 761 357 лева, уточнен годишен план – 237 338 869 лева, а изразходвани средства са 201 545 534 лева.

От представената от финансовата дирекция информация стана ясно още, че отделените средства за издръжка на 4445 деца в 27 общински градини са 621 034 лева. За финансово обезпечаване на Центъра за подкрепа на личностното развитие са изразходвани 91 449 лева. За дофинансиране издръжката на ученици в училища с маломерни паралелки в осем населени места и в спортното училище, както и за текущи ремонти в XIII основно училище „Паисий Хилендарски“ и XI основно училище „Николай Лилиев“ са изразходвани 342 016 лева. Осигурени са допълнителни средства за детските градини в размер на 554 627 лева. Финансирането на дейността на ученическия лагер на „Каваците“ в Созопол е обезпечено с 238 020 лева. От общински средства е осигурена издръжката на 810 деца, ползващи услугите на детска кухня и в детските ясли общо за 655 893 лева.

За финансиране дейността на домашния социален патронаж от общинския бюджет са изразходвани 638 194 лева. Отчетените разходи за подпомагане издръжката на 56 пенсионерски клуба на територията на общината възлизат на 191 178 лева. През изминалата година са предоставени помощи за лечение, медицински изследвания и манипулации за подпомагане на хора с репродуктивни проблеми в размер на 57 941 лева.

От предвидените 37 148 495 лева за основен ремонт инвестиции, са усвоени 19 311 014 лева, като 11 888 184 лева са усвоени средства по кредитните линии на Общината. По-големите обекти, проекти и дейности, по които Община Стара Загора е извършила инвестиционни разходи през 2022 година, са – внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите на Средно училище „Васил Левски“ и Средно училище „Христо Ботев“, извършени са реновиращи дейности по дворните пространства на Детски ясли № 1, 8, 12 и 13. Средства са изразходвани и за реконструкцията на ул. „Войвода Стойчо Черногорски“, отсечката от ул. „Анастасия Тошева“ и кръстовище на ул. „Калояновско шосе“, както и за реконструкцията на Летен театър, модернизация на сградата Драматичен театър „Гео Милев“ и новата визия на покрития пазар „Васил Шаханов“ и пространството около него.

Текущата поддръжка на улици, прилежащите им тротоари и площадни пространства са стрували малко над 5 млн. лева. С 2 164 158 лева са обезпечени компенсациите за пътувания на пенсионери, хора с увреждания и учащи, за транспорт на трудноподвижни лица, за абонаментна поддръжка на светофарните уредби, за пътни знаци и табели, хоризонтална пътна маркировка.

За подпомагане на физическото възпитание и спорта в общинските детски градини и училища са изразходвани 85 584 лева от предоставените от държавата целеви средства, а издръжката на общинските спортни бази и организирането на спортни прояви – 2 734 343 лева.

Община Стара Загора е приключила финансовата година с 380 641 лева просрочени задължения, представляващи 0,19% от отчетените през 2022 година разходи, при допустим праг от 5% от отчетените за последната година разходи на Общината, съгласно Закона за публичните финанси.

Равнището на събираемостта на данъка върху недвижимите имоти е 86,3% (при осреднен показател – 77,6%), а на данъка върху превозните средства – 78,9% (при осреднен показател – 71,5%) . Осреднената събираемост на двата данъка е 82,6% и надвишава осреднената стойност на този показател за всички общини за периода.

Кредитният рейтинг на Общината, изпратен в края на годината от Международната рейтингова агенция „Стандарт енд Пуърс“ е препотвърден и остава ВВВ – стабилна перспектива.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 50 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора, председателят на Общински съвет – Стара Загора Мария Динева организира пред местната общност публичното обсъждане на годишния отчет за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2022 година.

Събитието се проведе в зала „Петко Славейков“ и на него присъстваха представители на местната власт – общински съветници и секретарят на администрацията Делян Иванов, различни организации, граждани и медии. Материалите по публичното обсъждане са публикувани в сайта на Общинска администрация.

 

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg