Териториален план за справедлив преход на Стара Загора – актуализирана версия (август 2023)

Екипите на Министерството на енергетиката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработиха спешно актуализирани версии на Териториалните планове за справедлив преход за областите Стара Загора, Перник и Кюстендил. След провеждане на широка дискусия със заинтересованите страни по мерките, планирани в тях, плановете ще бъдат официално изпратени към Европейската комисия през септември 2023 г., така че да бъдат одобрени до края на годината.

Това е ключово условие трите най-засегнати от енергийния преход региона да се възползват от 1,15 млрд. евро в подкрепа на своята трансформация.

Отчита се, че с нарастващата роля на нисковъглеродната икономика, производството на електроенергия от изкопаеми горива намалява. Същевременно ключово условие за успеха на плавния енергиен преход е прилагането на навременни мерки за развитие на нови икономически дейности, които да осигурят качествени и устойчиви работни места.

plan prehod stara zagora

Плановете залагат на технологично развитие по цялата верига на добавена стойност – от производството на зелен водород до приложенията му, включително за индустриални, транспортни и енергийни нужди. Освен стимулирането на малки и средни предприятия, в документите се отчита и ключовата роля на големите предприятия за икономическия растеж и създаването на устойчива заетост. Следвайки тази необходимост, Министерството на енергетиката публикува на интернет страницата си покана към заинтересованите страни за изразяване на интерес към създаването и развитието на определени нови чисти производства.

На предвидения нов модел на управление, според който ще бъдат конструирани местни комисии за справедлив преход, се разчита да гарантира подхода „отдолу-нагоре“, при най-пълноценно отчитане на интересите на местните общности.

Основните мерки, залегнали в териториалните планове за справедлив преход, се отнасят до няколко направления:

  • рекултивация на терените
  • помощ за създаването на водородна верига за стойност
  • подкрепа за индустриални паркове за чисти технологии
  • подкрепа за фотоволтаични паркове
  • използване на зелен водород
  • производство и разпределение на биометан
  • енергия от вятърни турбини.

За рекултивация на терените, от които са добивани лигнитни въглища, се предвижда създаването на специално дружество „Конверсия на въглищни региони“. То следва да подготви и инфраструктурата за нови промишлени дейности.

Схемата за подпомагане на създаването на водородна верига за стойност има за цел да привлече големи инвеститори в областта на производството на електролизьорни системи, горивни клетки, станции за зареждане и други съоръжения, като по този начин се осигури алтернативна заетост и се гарантира енергийния преход в засегнатите региони.

Чрез предвидената в териториалните планове подкрепа за индустриални паркове за чисти технологии може да бъде създаден нов парк в „Марица изток“ на база консултиран Мастърплан за развитието на комплекса и да се развият други такива в близост до Стара Загора.

Предвидената схема за подпомагане на фотоволтаични паркове с електролизьор ще създаде заетост при строителството и поддръжката на такива паркове. Тази мярка допълва дейностите по рекултивация на терените, като е предвидено фотоволтаичните системи да бъдат инсталирани приоритетно върху рекултивирани терени.

Сред мерките е предвидена и подкрепа за производство на биометан на базата на органични остатъци – като алтернативно гориво с ниски емисии, създаващо работни места. Такива проекти могат да се реализират и в сферата на производството на енергия от вятърни турбини.

Актуализирането на Териториалните планове за справедлив преход е ключова стъпка за успешното осъществяване на ефективна и плавна трансформация на най-засегнатите въглищни региони.

Проектите на Териториални планове за справедлив преход може да видите тук.

Териториален план за справедлив преход на област Стара Загора

Мобилната версия на браузъра не показва PDF файла. Можете да го свалите

www.infoz.bg  www.infoz.bg