Работна заплата в България – вижте с колко нараства

Средната брутна месечна работна заплата в България за април 2023 г. е 2009 лева, за май сумата е 1935 лева и за юни – 1927 лева. През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата е 1957 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4%. Хората, които работят с трудово и служебно правоотношение към края на юни 2023 г. нарастват с 25,2 хил. души, и това е с 1,1% повече, спрямо края на март 2023 г., като достигат 2,33 млн. души.

Това показват данни на Националния статистически институт. Спрямо първото тримесечие на 2023 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 29,1%, „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 3,8%, и „Операции с недвижими имоти“ – с 1,8%. Най-голямо намаление на наетите по трудово и служебно правоотношение (с 1,6%) е регистрирано в дейност „Образование“.

Най-голям е относителният дял на наетите хора по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ съответно 19,9 и 16,6%.

rabotna zaplata bg 2023

В края на юни 2023 г. в сравнение с края на юни 2022 г. наетите хора по трудово и служебно правоотношение нарастват с 24,2 хил., или с 1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 16.5 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 6.5 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 5.2 хил., а най-голямо намаление – в „Преработваща промишленост“ – със 7.1 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ – с 6.2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 10.0%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5.8%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 4.5%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ – с 5.1%, и „Преработваща промишленост“ – с 1.5%.

През второто тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата е 1957 лева и нараства спрямо първото тримесечие на 2023 г. с 4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Строителство“ – с 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 8.3%, и „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – със 7.5%.

Спрямо второто тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 13.1%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 22.3%, „Строителство“ – със 17.4%, и „Транспорт, складиране и пощи“ – със 17.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите хора по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ – 4732 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 3061 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ – 2915 лева.

Най-нископлатени са били наетите хора в икономическите дейности:

  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1189 лева;
  • „Други дейности“ – 1261 лева;
  • „Селско, горско и рибно стопанство“ – 1406 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 10,1%, а в частния – с 14,1%.

rabotna zaplata sectori

Средна брутна месечна работна заплата по форми на собственост

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg