Индустрията на България дава работа на 30% от хората

Общият брой на хората, които работят в България е 2914,3 хил. души – 1545,1 хил. мъже и 1369.3 хил. жени, като данните са за второто тримесечие на 2023 г. В сравнение с второто тримесечие на предходната година броят на заетите хора остава почти непроменен. Относителният им дял от населението на възраст 15 и повече навършени години е 52,9%, като при мъжете е 59,1%, а при жените – 47,4%.

Данните са на Националния статистически институт. През второто тримесечие на 2023 г. преобладаващата част от заетите хора работят в сектора на услугите – 1873,3 хил. души, или 64,3%, в индустрията са заети 871,6 хил. (29,9%), а 169,4 хил. (5,8%) работят в селското, горското и рибното стопанство.

От всички заети 4% (116.2 хил. души) са работодатели; 6,3% (184,8 хил.) – самостоятелно заети лица без наети; 89,3% (2601.1 хил.) са наети на работа хора, а 0,4% (12,3 хил.) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 1986,8 хил. (76,4%) работят в частния сектор, а 614,3 хил. (23,6%) – в обществения. С временна работа (за определен период от време) са 90,2 хил. души или 3,5% от наетите хора.

rabotna zaetost

През второто тримесечие на 2023 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:

  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 2806,6 хил., като коефициентът на заетост е 70,3% (73,5% за мъжете и 67% за жените).
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 29 навършени години е 35.7% (38,7% за мъжете и 32,6% за жените).
  • Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 75,9%, съответно 79,5% за мъжете и 72,2% за жените. В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. този коефициент се увеличава с 0,7 процентни пункта.
  • Заетите лица на възраст 55 – 64 навършени години са 621,2 хил., или 69,5% от населението в същата възрастова група (73,8% от мъжете и 65,5% от жените). В сравнение с второто тримесечие на 2022 г. коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години се увеличава с 1,8 процентни пункта.

Хората, които официално са регистрирани като безработни през второто тримесечие на 2023 г. са 141 хил., от които 75,1 хил. (53,3%) мъже и 65,9 хил. (46,7%) жени. Коефициентът на безработица е 4,6% (при 4,5% през второто тримесечие на 2022 г.) и e един и същ при мъжете и при жените.

От всички безработни хора 14,2% са с висше образование, 55% – със средно и 30,8% – с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно 2% за висше образование, 4,5% за средно образование и 13,8% за основно и по-ниско образование.

Коефициентът на безработица е 4,6%, или с 0,1 процентни пункта по-висок в сравнение с второто тримесечие на 2022 година. Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 – 64 навършени години нараства с 0,3 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2022 г. и достига 70,3%.

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 – 64 навършени години е 73,7%, като в сравнение с второто тримесечие на 2022 г. се увеличава с 0,3 процентни пункта.

Общият брой на икономически неактивните хора (тези, извън работната сила) на възраст 15 и повече навършени години през второто тримесечие на 2023 г. е 2450,3 хил., от които 993,8 хил. (40,6%) са мъже и 1456,5 хил. (59,4%) – жени.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg