Държавата задължава банките да въведат безплатни услуги за сметки за основни операции

Възможността гражданите да получават своите трудови възнаграждения по така наречената платежна сметка за основни операции трябва да е приложима от 1 септември 2023 г. Тази мярка ще позволи на хора (физически лица) да си откриват платежна сметка за основни операции, като тази сметка ще се обслужва безплатно, уточняват от Министерството на финансите.

Безплатното обслужване на платежна сметка за основни операции ще се прилага когато по нея постъпват и се съхраняват средства от трудови възнаграждения, пенсии, помощи и обезщетения за социално осигуряване и социално подпомагане, стипендии за ученици, студенти и докторанти. Тази възможност е осигурена за хората с промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, гласувани с приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

bankova smetka terminal

Условие за използването на платежна сметка за основни операции е човекът да няма открита друга платежна сметка в банка, чрез която да може да използва посочените платежни услуги. Всеки гражданин ще има право само на една платежна сметка за основни операции. Чрез сметката за основни операции могат да се извършват услуги като внасяне на средства по сметката, теглене на пари в брой от гише или банкомат, както и други платежни операции на територията на страната в левове. Хората ще могат да теглят посочените средства от сметката за основни операции безплатно само на банкомати на обслужващата банка.

С приемането от Народното събрание на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. бяха направени изменения в Кодекса на труда и съответно в Закона за ограничаване на плащанията в брой. С тях се въведе задължението за всички работодатели със 100 или повече наети лица да изплащат трудовите им възнаграждения само чрез банков превод или внасяне по платежна сметка в посочена от работника или служителя банка в страната. Законодателят изключи от това задължение хората, които работят по трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа.

Подготвени са промени в Закона за платежните услуги и платежните системи, които в момента са обявени са обществено обсъждане. С тях ще се прецизира прилагането на тази нова част от закона, предвид постигане на заложените цели. Съгласно Директивата за платежните сметки (2014/92/ЕС), платежната сметка за основни операции има за цел осигуряване на улеснен и по-безпрепятствен достъп до банково обслужване на по-уязвими потребители.

Тези законови изменения целят да допринесат за изсветляване на икономиката, а това, от своя страна, създава предпоставки за по-добър икономически растеж, по-добро качество на труда и по-добър стандарт на живот.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg