Пощите стават административни гишета и „лекарски кабинети“

Станциите на дружеството „Български пощи“ ще предоставят електронни административни услуги за жителите на малки населени места, в които администрациите нямат офиси. Министерският съвет възложи на държавния оператор в пощенските станции да се извършва заявяване и получаване на административни и електронни административни услуги.

poshta

Чрез своите клонове „Български пощи“ ЕАД ще осигурява комплексно обслужване в населени места, в които централната, областната и местната администрация не разполагат с достатъчен брой офиси или изобщо нямат представителство.

Първоначалните инвестиции и подобрения в информационните и комуникационните технологии на инфраструктурата на „Български пощи“ предвиждат създаване на 2000 работни места със съответното хардуерно оборудване, както и със софтуер с високо ниво на киберзащита.

Заедно с това български пощи ще предоставят и достъп до базови медицински услуги чрез телефон, а също и чрез използване намясто на апаратурата за медицинска теледиагностика и телемониторинг.

Услугите, които ще могат да бъдат ползвани, са включени в пакета дейности на общопрактикуващите лекари, основно с акцент върху профилактика на заболяванията, проследяване на състоянието на лица с вече диагностицирани заболявания и уточнено продължително поддържащо лечение. Те включват консултиране от разстояние по нововъзникнал или съществуващ здравен проблем, както и чрез апаратура за теледиагностика и телемониторинг, регистрираща различни жизнени показатели, за консултиране на пациенти с хронични заболявания;

Служителите на „Български пощи“ ЕАД ще съдействат и подпомагат технически на пациентите при използването на апаратурата за медицинска теледиагностика и телемониторинг. Мотивът на Министерския съвет за това решение е, че така ще се подпомогне достъпът до базова медицинска грижа за хората в малките и отдалечени населени места в страната.

 

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg