Национален парк „Централен Балкан“

Национален парк „Централен Балкан“ е обявен на 31 октомври 1991 г. със заповед на Министъра на околната среда, като народен парк, с площ 71 669,5 хектара. През 1999 г. е прекатегоризиран като национален парк. В границите на парка са обособени 9 резервата с цел запазване непокътнато биологичното разнообразие на Централен Балкан. Общата площ на деветте резервата в Парка („Боатин“, „Царичина“, „Козя стена“, „Стенето“, „Стара река“, „Джендема“, „Северен Джендем“, „Пеещи скали“, „Соколна“), е 20 019,6 хектара, 28% от площта му.

centralen balkan

През 2008 г. в резултат използването на по-точни методи при обявяването на защитена зона Централен Балкан, като част от мрежата Натура 2000 площта на парка е изчислена на 72 021,1 хектара.

Национален парк „Централен Балкан“ е част от европейската екологична мрежа Натура 2000 едновременно като зона за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Паркът е и сертифициран член на Федерацията на Европейските природни и национални паркове (EUROPARC Federation).Удостоен е с Европейска диплома за защитени територии от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Поради изключителната си ценност, най-представителните букови гори в деветте резервата на Парка са включени в Списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО като част от сериен обект „Старите и първични букови гори на Карпатите и други региони в Европа“.

Националният парк и пет от общините край него – Троян, Севлиево, Павел баня, Карлово и Антон, са обявени от програмата на ЮНЕСКО „Човекът и биосферата“ за биосферен парк „Централен Балкан“ – признание за съхранената природа и културна идентичност на региона.

centralen balkan 01

centralen balkan 02

centralen balkan 03

centralen balkan 04

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg