Законът за данъците върху доходите на физическите лица – предстоящи промени (проект)

Министерският съвет със свое решение одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. С него се усъвършенства данъчното законодателство и се улесняват данъчно задължените лица. Създава се уредба за въвеждането на нормативно признати разходи в размер на 10% при определянето на облагаемия доход от продажба или замяна на финансови активи и чуждестранна валута, както и изричното посочване на виртуалните валути като финансов актив.

danak gabi

Целта е да се постигане по-голяма справедливост при определянето на облагаемия доход и на дължимия данък, което ще стимулира физическите лица, придобили доходи от продажба или замяна на финансови активи, в т.ч. виртуални валути, да ги декларират.

Промените предвиждат към определението „трудови правоотношения“ да се причисляват и правоотношения, които по своя характер представляват наемане на работна сила без да е сключен трудов договор. По този начин се очаква постигането на по-голяма данъчна прозрачност относно доходите, дължимите данъци и задължителните осигурителни вноски. Предлага се още всички предварително неопределени допълнителни парични плащания на заетите по трудово правоотношение да бъдат изрично включени към облагаемия доход от трудови правоотношения.

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗИД на ЗДДФЛ) се въвежда данъчно облекчение, чрез което физическите лица да могат да приспадат от общата си годишна данъчна основа 0,5 на сто от платения данък върху добавената стойност, но не повече от 100 лева месечно, съгласно данните от фискални или системни бонове, регистрирани в Националната агенция за приходите.

С проекта се предлага и въвеждане на алтернативен данък върху дейността по събиране на диворастящи гъби и плодове, с изключение на такива от лечебните растения. По този начин ще се постигне предотвратяване на възможностите за неплащане на данъци и осигурителни вноски, както и изсветляване на сектора.

Предвидено е и освобождаване от облагане на доходите на физическите лица от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците. В тази връзка и като част от цялостна мярка за подобряване събираемостта на отпадъците чрез създаване на стимул те да бъдат предавани на регламентирани за това места, се предлага в Закона за управление на отпадъците да се увеличи прагът на касовите разплащания на сделките с метални отпадъци от 100 лева на 1200 лева на година на физическо лице.

Разширява се обхватът за предоставяне на информация от платците на доходи, касаеща необлагаемите доходи, при издаване на документи за изплатен доход и удържан данък, както и при предоставяне на информацията на Националната агенция за приходите. Това е свързано главно с изплащането на доходи по игрални сметки на български физически лица от предприятия, лицензирани като организатори на хазартни игри по реда на Закона за хазарта, които не са установени на територията на страната. С промените се предлага тези чуждестранни оператори да имат задължението да подават информация за размера на изплатените парични и предметни печалби.

Одобрените промени са свързани и с премахване на противоречива данъчна практика, касаеща чуждестранните физически лица, която дефинира доходи от наем и/или ползване на недвижимо имущество като доходи от източник в страната.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg