Законът за корпоративното подоходно облагане – изменение и допълнение (проект)

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Предвижда се за многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Европейския съюз, чиито печалби са обложени за съответния данъчен период с корпоративен данък с ефективна данъчна ставка под 15 на сто, да се въведе облагане с допълнителен данък и/или национален допълнителен данък до достигане на ефективна данъчна ставка от 15 на сто.

patenten danak restorant

Предложените промени са свързани с въвеждане на разпоредбите на Директива (ЕС) 2022/2523 на Съвета на Европейския съюз от 15 декември 2022 година за гарантиране на глобално минимално равнище на данъчно облагане на многонационалните групи от предприятия и големите национални групи в Съюза в националното данъчно законодателство.

Със законопроекта се предлага и въвеждане на нова схема за държавна помощ за земеделски стопани под формата на преотстъпване на данък. Тя ще се прилага за периода от 1 януари 2023 г. до 31 декември 2029 г., след получаване на окончателния номер на помощта в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.

Предлагат се и промени, свързани с постигане на пълно съответствие в режима на облагане при трансфер между част на едно предприятие, разположена в страната, и друга част на същото предприятие, разположена в чужбина. Промените са във връзка с разпоредбата на чл. 5 от Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета от 12 юли 2016 година за установяване на правила срещу практиките за избягване на данъци, които пряко засягат функционирането на вътрешния пазар.

Също така, в резултат на проведената обществена консултация, се въвежда облагане с патентен данък на юридическите лица, осъществяващи дейност като заведения за хранене и развлечения. Във връзка с това се предлага синхронизиране на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане с проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg