Работна заплата в България – какъв е размерът ѝ?

Средната брутна месечна работна заплата в България за юли 2023 г. е 1973 лева, за август – 1957 лева, и за септември – 2072 лева. През третото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата в България е 2000 лева и нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2,2%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ – с 13,4%, „Образование“ – с 12,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – със 7,5%.

Средна брутна работна заплата общо за страната по месеци

rabota zaplata

Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14,7%, като най-голямо е увеличението в икономическите дейности: „Образование“ - с 20,3%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 19,6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 18,3%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения“ - 4670 лева;
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3055 лева;
  • „Финансови и застрахователни дейности“ - 2 894 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

  • „Други дейности“ - 1259 лева;
  • „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1265 лева;
  • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - 1480 лева.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15,3%, а в частния - с 14,5%.

Средна брутна месечна работна заплата по форми на собственост

zaplata

Наетите по трудово и служебно правоотношение хора в България към края на септември 2023 г. намаляват с 34,1 хил., или с 1,5%, спрямо края на юни 2023 г. и са 2,3 млн. души по предварителни данни на Националния статистически институт. Спрямо второто тримесечие на 2023 г. най-голямо намаление на наетите хора се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 15,8%, в „Административни и спомагателни дейности“ - с 2,7%, и „Преработваща промишленост“ - с 1,4%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение с 1,1% е регистрирано в дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 19,9 и 16,7%.

В края на септември 2023 г. в сравнение с края на септември 2022 г. наетите хора по трудово и служебно правоотношение нарастват с 22,1 хил. или с 1%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 17,4 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6,8 хил., и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 9 хил., и в „Административни и спомагателни дейности“ - с 8,2 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10,4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - със 7,2%, и в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 3,4%, а най-голямо намаление е регистрирано в „Административни и спомагателни дейности“ - с 6,7%, и „Добивна промишленост“ - с 2,1%.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg