Заплати, пенсии и социални помощи през 2024 г.

От 1 януари 2024 г. сумата на минималната работна заплата в България става 933 лева. Новият размер е определен с решение на Министерския съвет през октомври 2023 г. и е установен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, според които минималната работна заплата за страната за следваща календарна година се определя в размер на 50% от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

Новият размер на минималната работна заплата ще повиши дохода на над половин милион работещи. От 1 януари 2024 г. минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се става 933 лева, а максималният е коригиран на 3750 лева. През 2024 г. минималното дневно обезщетение за безработица се запазва на 18 лева, максималното се увеличава на 107,14 лева. Това е решено с приемането на второ четене на Законопроекта за държавното обществено осигуряване за 2024 г. Решено е още осигурителят да изплаща на осигуреното лице за първите два работни дни (вместо досегашните три) от временната неработоспособност (болнични). След третия ден на настъпване на неработоспособността заплащането става от бюджета на държавното обществено осигуряване.

Също от 1 януари 2024 г. се повишава и линията на бедност в страната – от 504 на 526 лева. Очаква се около 800 хиляди българи от уязвими групи да получат финансова подкрепа в по-висок размер през 2024 г. вследствие на увеличаването на линията на бедност. От миналата година социалните помощи вече се определят в зависимост от линията на бедност.

От 1 юли 2024 г. всички пенсии, отпуснати до края на 2023 г., ще се осъвременят с 11 на сто по така нареченото швейцарско правило. Минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст ще стане 580,57 лева. Максималният размер на получаваните една или повече пенсии без добавките към тях остава 3400 лева. Средната пенсия ще достигне 833 лева, уточни социалният министър Иванка Шалапатова. Предвидено е от 1 юли 2024 г. добавката от пенсията на починал съпруг/съпруга (т.нар. вдовишка добавка) да се повиши на 30% от пенсията или сбора на пенсиите, които е получавал починалият съпруг/съпруга.

socialni pomoshti 2024

Еднократната помощ при раждане на дете за 2024 г. за първо дете е 375 лева, за второ – 900 лева, за трето – 450 лева, за четвърто и всяко следващо – 300 лева. Месечните помощи за дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, остават следните: за семейство с едно дете – 50 лева; с две деца – 110; с три деца – 165; с четири деца – 175 лева, като за всяко следващо дете в семейството помощта за семейството расте с 20 лева. Запазва се размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), който остава 780 лева. От тази година ще бъде променен доходният критерий за получаване на помощта. Семейства с доход на член на семейството в размер на 710 лева ще получават пълния размер на помощта. Семейства с доход на член на семейството от 710,01 лева до 810 лева ще получават 80 на сто от пълния размер на помощта.

Размерът на месечната помощ за отглеждане на дете с увреждане е както следва: за дете с определени 90 и над 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 1180 лева; за дете с определени от 70 до 90% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 570 лева; за дете с определени от 50 до 70% вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност – 450 лева.

Размерът на еднократната помощ за ученици в 8 клас за учебната 2024 – 2025 г. е 300 лева, предвижда държавният бюджет за 2024 година. По 300 лева ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg