Кои са най-масовите професионални направления във висшите училища?

Най-масовите професионални направления са Икономика, Педагогика, Медицина, Администрация и управление, Педагогика на обучението по..., Комуникационна и компютърна техника, Информатика и компютърни науки и Право. В тях се обучават над половината студенти в национален мащаб. Това показват данните от Националната карта на висшето образование, която беше актуализирана от Министерския съвет.

studenti meditsina 01

Броят на студентите през академичната 2022/2023 година е близо 180 хиляди. В образователна и квалификационна степен „бакалавър“ се обучават над 116 000, за „магистър“ учат 58 000, а за „професионален бакалавър“ малко над 5000 студенти. Български граждани са 164 854, което е близо 92% от всички действащи студенти. Чуждестранните са 14 911, което е 8,3%. Над половината (58,4%) от тях се обучават в две професионални направления - Медицина и Стоматология.

Най-много висши училища (27) има в Югозападния район за планиране, който включва София. На другия полюс е Северозападният район, в който са базирани само две висши училища, а други четири действат чрез филиали. Най-много професионални направления са достъпни в Югозападния район - 50, а най-малко в Северозападния - 14.

Националната карта на висшето образование се актуализира ежегодно, а информацията от нея се използва за определяне на държавната политика в сферата, включително приема в определени направления и специалности и разкриването на нови университети или филиали. Целта е да има балансирано развитие на мрежата от висши училища, която да отговаря на реалните нужди на регионите и на прогнозите на пазара на труда.

studenti meditsina 02

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg

На подобна тема