Приключи финансирането за саниране на жилищни блокове

Министерството на регионалното развитие и благоустройството подписа двустранни споразумения за трансфер на средства с 6 общини за енергийно обновяване на последните 48 блока по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради от общо 52 сгради. С промените се цели недопускане на надвишаване на финансовия ресурс на програмата и нейното реализиране в рамките на одобрения бюджет.

Почти всички кандидатствали по програмата сгради ще бъдат енергийно обновени с изключени на 4 блока в община Русе, които са получили отрицателна оценка за конструктивна устойчивост и поради това няма да бъдат финансирани.

Правителството прие изменение и допълнение на Постановление № 18 на Министерски съвет от 2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни за реализацията ѝ.

Промените предвиждат преустановяване на сключването на договори за обществени поръчки за дейности по програмата чрез избор на нови външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, и за поемане на нови финансови ангажименти по нея. Определя се и краен срок за сключване на анекси към договорите за целево финансиране.

Изключение се допуска за сключване на договор за изпълнение на дейности по програмата с външни изпълнители, избрани по реда на Закона за обществените поръчки, с които не е сключен такъв, за сгради, за които има потвърден от Министерството на регионалното развитие и благоустройството финансов ресурс, като се предвижда срок за това. Това изменение няма да повлияе на сключените договори за възлагане на обществени поръчки с избрани изпълнители, дейностите по които все още не са изпълнени и които ще продължат да бъдат изпълнявани съгласно условията на програмата.

stara zagora 02 

новини Стара Загора  www.infoz.bg