Брутен вътрешен продукт – стойност по текущи цени

Според експресните оценки на Националния статистически институт за четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт на България в номинално изражение достига 51 055 млн. лева. Реализираната добавена стойност през четвъртото тримесечие на 2023 г. е 44 444,9 млн. лева. По елементи на крайното използване най-голям дял в брутния вътрешен продукт заема крайното потребление с 81,7%, което в стойностно изражение възлиза на 41 697,4 млн. лева.

koshnitsa yabalki

През четвъртото тримесечие на 2023 г. бруто капиталообразуването е 10 132,5 млн. лева и заема 19,8% относителен дял в брутният вътрешен продукт. Външнотърговското салдо е отрицателно.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. брутният вътрешен продукт на България нараства с 1,6% спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,5% спрямо третото тримесечие на 2023 г. Крайното потребление регистрира ръст от 3,1%, бруто образуването на основен капитал се увеличава с 4,2% през четвъртото тримесечие на 2023 г. спрямо четвъртото тримесечие на предходната година. Износът на стоки и услуги намалява с 1%, а вносът на стоки и услуги намалява с 5,4%.

Експресните оценки за БВП се основават на предварителни, налични към момента, месечни и тримесечни данни (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg