Отворена е процедура за подбор на проекти за внедряване на иновации в предприятията

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020 обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“.

Целта на процедурата е да се предостави фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да доведат до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, съобщиха от Областния информационен център в Стара Загора.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лева. Минималният размер на безвъзмездната помощ за проект е 100 000 лева, а максималният е 1 000 000 за микро, малки и средни предприятия и 1 500 000 лева за големи предприятия.

Допустими кандидати по процедурата са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и имат минимум три приключени финансови години.

Допустимите дейности по отворената процедура са определени по два елемента:

Елемент А „Инвестиции“
•    Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
•    Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
•    Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б „Услуги“
•    Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Подаването на проектното предложение се извършва по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за подаване на проектни предложения е 4 април 2016 г.

Областният информационен център – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Резюме на насоките за кандидатстване по процедура
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по оперативна програма
„Иновации и
конкурентоспособност“ 2014 - 2020

Внедряване на иновации

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема