Обявена е процедура Енергийна ефективност за малките и средните предприятия

Основната цел на процедурата Енергийна ефективност за малките и средните предприятия е предоставяне на подкрепа на българските фирми за насърчаване на изпълнението на мерки за енергийна ефективност.

energiyna efektivnostЦелта е финансовата помощ да доведе до устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 176 024 700 лева (90 млн. евро).

Допустими за финансиране са следните дейности:

Елемент А „Инвестиции“

  • Инвестиции за изпълнение на мерки за енергийна ефективност, включени в обследване за енергийна ефективност, извършено от лица, вписани в регистъра по чл. 60, ал. 1 от ЗЕЕ и;
  • Всяка от предвидените за изпълнение дейности по Елемент А следва да е с потвърден ефект енергийни спестявания от минимум 5% за съответната мярка съгласно обследването за енергийна ефективност.

Елемент Б „Услуги“

  • Придобиване на инвестиционен проект по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ);
  • Консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията, вкл. съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001 (Energy Management Systems)/EN ISO 50001;
  • Извършване на енергиен одит по образец (обследване за енергийна ефективност) от лице, вписано в публичния регистри по чл. 60, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност;
  • Закупуване на материали, които са пряко свързани с изпълнението на дейностите, включени в Елемент А;
  • Публичност и визуализация;
  • Одит на проекта.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез  информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Пълният пакет документи по процедурата е публикуван на интернет адреса на оперативната програма: www.opcompetitiveness.bg, както и на www.eufunds.bg.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 19.00 часа на 12.10.2016 г., съобщават от Областен информационен център – Стара Загора.

Центърът е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

infoz autor  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24