Област Стара Загора е на второ място в страната по средна работна заплата

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2016 г. се увеличават с 1 386 души, или с 1.4% спрямо края на декември 2015 г., като достигат 103 564.

Това сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2015 г. най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ - с 18.2%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 11.5% и „Култура, спорт и развлечения“ - с 11.5%. Намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Строителство“ - с 13.5%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.7% и „Операции с недвижими имоти“ - с 4.3%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности, към края на март 2016, най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“, съответно 33.2 и 13.2%.

В края на март 2016 г. наетите по трудово и служебно правоотношение са с 3 123 или с 3.1% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 2 853 наети, „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 346 наети и „Транспорт, складиране и пощи“ - със 153 наети. В процентни изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 12.7%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 10.7% и „Други дейности“ - с 10.3%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2016 г. спрямо края на март 2015 г., както в абсолютно, така и в процентно изражение има в икономическа дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 532 наети (7.8%).

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2016 г. е 887 лв., за февруари - 886 лв. и за март - 935 лева.

Средна работна заплатаПрез първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 903 лв. и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2015 г. с 0.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 27.9%, „Операции с недвижими имоти“ - с 23.2% и „Финансови и застрахователни дейности“ - с 18.2%.

През първото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 5.2% спрямо първото тримесечие на 2015 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Професионални дейности и научни изследвания“ - с 32.8%, „Строителство“ - с 31.5% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 26.3%.

В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2016 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата след област София (столица).

 rabotna zaplata stara zagora

infoz autor www.infoz.bg