Предстоящите матури ще се проведат на модули

Държавните зрелостни изпити през август и септември 2016 г. ще се проведат на модули. Зрелостниците ще получават изпитния вариант на части и ще разполагат с определено време за работа върху всяка една от тях.

След изтичането му те ще затварят в плик съответната част (лист с отговори и/или свитък за свободните отговори) и няма да имат възможност да се връщат и да работят повече върху нея. Зрелостниците ще имат право да излизат от изпитната зала след приключване на работата върху съответната част.

В случай, че зрелостник напусне сградата, не се допуска обратно в нея до края на изпитния ден.

Провеждането на матурите на модули няма да се отрази върху формата и съдържанието на изпита. Новият елемент е само организационен и е още една мярка срещу опитите за подсказване и преписване, съобщиха от Министерството на образованието и науката.

Разделянето на части по отделните предмети ще е както следва:

Предмет

  Модули
Модул1 Модул 2 Модул 3
Времетраене в астрономически час Времетраене в астрономически час Времетраене в астрономически час
БЕЛ 1 1 2
Френски език 1 1 2
Немски език 1 1 2
Руски език 1 1 2
Испански език 1 1 2
Италиански език 1 1 2
История и цивилизация 1 1 2
Философски цикъл 1 1 2
Английски език 1 1,5 1,5
География и икономика 1 1,5 1,5
Математика 1,5 2,5 Няма
Химия и опазване на околната среда 1,5 2,5 Няма
Биология и здравно образование 1,5 2,5 Няма
Физика и астрономия 1,5 2,5 Няма

Всички останали правила за провеждането на държавни зрелостни изпити се запазват:

  • Влизането в изпитната зала става само с документ за самоличност (лична карта, паспорт, свидетелство за управление на МПС) и със служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити;
  • Всеки зрелостник има определено персонално работно място, обозначено с етикет с неговото име и той трябва да го заеме не по-късно от 7,30 часа;
  • Задължително е изключването на всички технически средства за комуникация и предаването им на квестор, който да ги постави на видно място.

МатуриОт държавен зрелостен изпит се отстранява и напуска сградата на училището зрелостник, който: преписва от хартиен носител; преписва от данни, съдържащи се в технически устройства (мобилни телефони, калкулатори, таблети и др.); преписва от работата на друг зрелостник; използва мобилен телефон или друго техническо средство за комуникация; изнася извън залата изпитни материали или информация за съдържанието им. Изпитната работа на отстранения зрелостник не се оценява.
Не се допуска нарушаване на анонимността на изпитната работа – на листа и на свитъка за свободните отговори, чрез поставяне на знаци, записване на име и др. В противен случай изпитната работа не се оценява.

Заявления за участие в предстоящата сесия на държавните зрелостни изпити са подали 8383 зрелостници. До 26 август 2016 г. те трябва да получат служебните си бележки, че са допуснати до матури.

www.infoz.bg