Детските лагери ще се провеждат в обекти с денонощна охрана и видеонаблюдение

Организираните в системата на предучилищното и училищното образование туристически пътувания ще се провеждат след сключен договор между туроператор и директор на детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие.

Целта е всяко подобно пътуване да бъде организирано професионално и да се проверят всички компоненти, свързани с него. Това предвижда проектът на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие, който е публикуван за обществено обсъждане. Документът е разработен съвместно между Министерството на туризма и Министерството на образованито и науката.

В Наредбата детайлно са разписани отговорностите и задълженията на директорите и туроператорите. Настаняването на децата и учениците ще се извършва само в категоризирани обекти, а изхранването им само в обекти, регистрирани по реда на Закона за храните. За да бъде гарантирано качеството и произхода на храната при подобни пътувания, ще бъде уведомявана Българската агенция по безопасност на храните за организацията на храненето на децата и учениците. Запазва се изискването организираните детски пътувания с автобусен транспорт, да се извършват в светлата част на денонощието.

beachПредвидено е броят на персонала, обслужващ пътуването, да се определя според формата му, броя, възрастовия състав и специфичните нужди на децата и учениците - един възрастен на всеки 5 до 7 деца от детските градини и в предучилищната възраст, един възрастен на всеки 10 до 15 ученици от 1 до 12 клас. Участниците в пътуванията извън страната задължително се застраховат от туроператора според изискванията на Закона за туризма и при провеждането на пътуването задължително ще се включва и негов представител.

За първи път се разписват конкретни изисквания за детските лагери, като се предвижда те да бъдат детайлизирани с бъдещите изменения в Закона за туризма, по които се работи. Наредбата предвижда провеждането на детски лагери в страната да се извършва в туристически обекти, разположени в ограден терен, с минимум два входа, с денонощна охрана и пропускателен режим, осигурено видеонаблюдение, ресторант и други задължителни характеристики.

Когато обектът за отдих се намира край водна площ, организаторът задължително спазва съответните специализирани инструкции. За осигуряване безопасността и сигурността на децата и учениците при посещение на плаж (открити водни площи), трябва да се спазват Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и Наредбата за управление на качеството на водите за къпане. За лагерите по морското крайбрежие трябва да бъде осигурен обезопасен достъп от базата до плажа. Ползването на открити водни площи от подрастващите се разрешава само при наличие на спасител/и, осигурен/и от собственика/наемателя/концесионера.

Въвеждат се и изисквания при практикуването на зимни спортове. Наредбата изисква обучението по тях на деца и ученици по време на пътуването да се извършва от правоспособни ски учители, а дейностите по туризъм, водене на походи и екскурзионно летуване в планините, да се осигуряват от правоспособни планински водачи.

Наредбата се приема на основание Закона за туризма. Контролът по спазването й е възложен на Комисията за защита на потребителите, Министерството на образованието и науката, Регионалните управления на образованието, Регионалната здравна инспекция и другите компетентни органи. За нарушения на наредбата се запазват размера на санкциите, предвидени в Закона за туризма, Закона за храните и Закона за здравето.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24