Започна прием на проекти за развитие на социално предприемачество

Започна прием на проекти за развитие на социално предприемачество

Управляващият орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020" обяви процедура за подбор на проекти за развитие на социалното предприемачество, съобщиха от Областния информационен център в Стара Загора.

Тя има за цел да улесни достъпа до заетост и да осигури подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Общият бюджет на процедурата е 15 млн. лв., като размерът на безвъзмездната финансова помощ за един проект е минимум 50 000 лв, и максимум 391 166 лв.

Допустими кандидати са:

 • общини или райони на общини;
 • доставчици на социални услуги;
 • социални предприятия;
 • специализирани предприятия на хора с увреждания;
 • кооперации на хора с увреждания;
 • неправителствени организации;
 • работодатели.

Допустими дейности - насочени са към осигуряване на подкрепа за създаване на нови и разширяване дейността на вече съществуващи социални предприятия, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания във връзка с осигуряване на заетост чрез:

 • психологическо подпомагане и мотивиране на лица от уязвимите групи за включване в заетост;
 • социална и професионална интеграция на представители на уязвимите групи в сектора на социалната икономика;
 • предоставяне на обучения на лицата, за които е осигурена заетост в социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • осигуряване на наставник от работодателя за новонаети лица;
 • оборудване на новосъздадените работни места и в случай на необходимост адаптирането им за лица с увреждания;
 • предоставяне на обучения за повишаване на управленските и бизнес умения за повишаване ефективността на управление на социалните предприятия, специализираните предприятия и кооперациите на хора с увреждания;
 • подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца;
 • проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
 • социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 5.01.2017 г. до 17:30 часа.

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

www.infoz.bg