За две години земеделският сектор е усвоил 6,3 млрд. лева

За две години земеделският сектор е усвоил 6,3 млрд. лева

За периода ноември 2014 г. – ноември 2016 г. българското земеделие е усвоило значителен финансов ресурс за близо 6,3 млрд. лева за директни плащания, мерки за пазарна подкрепа, за развитие на селските райони, рибарството и аквакултурите, схеми за държавни помощи.

От Кампания 2015 започна успешно да се прилага многопластовата структура на директните плащания, включваща няколко схеми за директна подкрепа в областта на растениевъдството: Схема за единно плащане на площ; Схема за „зелено плащане“; Схема за преразпределително плащане (прилага се от кампания 2014); Схема за дребни стопанства; Схема за млади земеделски стопанства. Интересът към кандидатстване по схемите е значителен, а финансовият ресурс се усвоява във висока степен – над 95%, гласи отчетът на Министерството на земеделието и храните за първите две години от мандата на правителството.

Подкрепата се фокусира върху най-уязвимите и недофинансирани сектори - плодове и зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и животновъдство, като се прилага максимално възможния, съгласно европейското законодателстворазмер - 13% от общия финансов пакет за директни плащания. През 2015 г. за първи път са приложени 10 нови схеми за обвързано с производството подпомагане в секторите „Животновъдство“ и „Плодове и зеленчуци“.

Като следствие от прилаганите до 2015 г. схеми за обвързана подкрепа са налице положителни резултати и в животновъдния и в растениевъдния сектор. За кампания `2015 се отчита ръст както на кандидатствалите за подпомагане земеделски стопани, така и на заявените от тях площи и брой животни. Постигната е висока степен на усвояване на осигурения финансов ресурс – над 90%.

През 2015 г. реколтираните площи с плодове нарастват с 35%, а със зеленчуци – с 15% на годишна база.

cowsНаблюдават се видими тенденции на окрупняване в говедовъдството, овцевъдството и козевъдството. Постигнат е ръст в броя на животновъдните стопанства, както и на отглежданите в тях животни, увеличен е средният брой животни по видове и категории (от 20 до 78%) Значително нараства броят на стопанствата със 100 и повече животни при млечните крави и с над 300 при овцете-майки. Налице е ръст в броя на животните от месодайно направление.

Увеличават се стопанствата и животните под селекционен контрол. Стопанствата в говедовъдството нарастват със 118%, а животните в тях - с 95%. При овцете и козите ръстът на стопанствата е 171% и на животните – 56%. Налице е увеличение на постъпило за преработка общо количество мляко с 8,7%.
Данните за Кампания 2016 също показват засилен интерес към участие в схемите за директна подкрепа за животни, плодове и зеленчуци. Спрямо предходната

кампания е налице нарастване на заявените площи с трайни насаждения с 52,6%, със зеленчуци - със 120,6%, с оранжерийни зеленчуци - с 16,5%. Броят на общо заявените за подпомагане крави по всички схеми се увеличава с 10,5%, а на заявените овце-майки и кози-майки – с 15,2%.

През август 2016 г. пред Европейската комисия са нотифицирани схеми за обвързана подкрепа в животновъдството и производството на плодове и зеленчуци, които ще се прилагат през периода 2017 - 2020 г. Предложенията за нови схеми се основават на необходимостта от по-голяма справедливост при разпределяне на средствата между отделните производствени направления, отчитайки тяхната специфика, както и за преодоляване на несъответствията в подпомагането за различните по размер стопанства.

Допълнително, във връзка с преодоляване на последствията от наложената от Русия забрана за внос на селскостопански продукти от ЕС до м. юли 2016 г., през 2015 г. и 2016 г. Европейската комисия предвиди редица извънредни мерки за подпомагане на пазара и за възстановяване на ценовия баланс в секторите на млякото, плодовете и зеленчуците и месото.

България приложи своевременно предвидените мерки, в резултат на което в сектор „Плодове и зеленчуци“ през 2015 г. са изплатени 486 770 лв. по мярката "небране на зеленчуците и плодовете", а през 2016 г. предстои да бъдат изплатени 487 хил. лева за изтегляне на плодове и зеленчуци от пазара.

През 2015 г. за преодоляване на кризата в секторите на животновъдството е предоставена извънредна финансова помощ, с която са подпомогнати 12 642 земеделски стопани. Изплатени са 23 481 383 млн. лева, в това число 11 740 502 лева европейско финансиране и 11 740 882 лева национални средства.

В началото на ноември 2016 г. са изплатени още 11 167 192 лв. извънредна помощ за приспособяване на млекопроизводителите и земеделските стопани в други сектори на животновъдството, които се ангажират с една или повече дейности, насочени към стимулиране на икономическата устойчивост на техните стопанства и допринасящи за стабилизирането на пазара. Подпомогнати са дребномащабни стопанства, стопанства, които прилагат екологични и щадящи климата методи за производство и такива, които използват екстензивни методи за производство. По извънредна мярка за намаляване на производството на мляко ще бъдат изплатени още 1 580 000 лева.

От Кампания 2015 започна да се прилага нова схема за обвързана подкрепа за производство на протеинови култури, финансирана с европейски средства. Нейната цел е насърчаване отглеждането на протеинови култури за изхранване на животните, от една страна, а от друга страна – за подобряване на земеделското и екологично състояние на заетите с тях площи. През втората година от прилагане на схемата (Кампания 2016) се отчита нарастване броя на заявленията за подпомагане с 36,3% спрямо предходната.

Успешно се прилага Националната програма за подпомагане на лозаро- винарския сектор 2014 - 2018 г., която е с общ бюджет от близо 261,7 млн. лева. За 2015 г. и 2016 г. са изплатени 76 млн.лева. Извършен е одит на ЕК по програмата за 5-годишен период, като няма наложени финансови корекции.

www.infoz.bg

На подобна тема