България и Португалия с най-висок икономически ръст в Европейския съюз

България и Португалия с най-висок икономически ръст в Европейския съюз

Брутният вътрешен продукт (БВП) през третото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 0,4% в Европейския съюз спрямо предходното тримесечие. За същия период БВП в България нараства с 0,8%. През третото тримесечие най-висок икономически растеж отчитат България и Португалия - по 0,8%.

Следват ги Испания, Кипър, Нидерландия и Словакия - по 0,7%, съобщиха от Националния статистически институт.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година показват нарастване на равнището на БВП в Европейския съюз с 1,8%, а в България - с 3,5%.

През третото тримесечие на 2016 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година най-висок икономически растеж се наблюдава в Румъния - 4,6%, България - 3,5%, Испания и Словакия - по 3,2% и Кипър - 2,8%.

БВП в стойностен обем, текущи цени

Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2016 г. БВП в номинално изражение достига 24 631 млн. лева (табл. 1 от приложението).
Реализираната добавена стойност през третото тримесечие на 2016 г. е 21 168 млн. лeвa. По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (69,7%), което в стойностно изражение възлиза на 17 160 млн. лева. През третото тримесечие на 2016 г. бруто капиталообразуването е 4 508 млн. лв. и заема 18,3% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2016 г. БВП по сезонно изгладени данни нараства с 3,5% спрямо същото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност се увеличава с 2,5%. Крайното потребление регистрира положителен икономически растеж от 1,0%. Бруто образуването на основен капитал отчита спад през третото тримесечие на 2016 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година с 4,0%. Износът и вносът на стоки и услуги се увеличават съответно с 8,5 и 3,9%.

www.infoz.bg