Спира се строителството в квартал „Бедечка“

Със заповед на заместник-кмета Йордан Николов, оправомощен от кмета на община Стара Загора Живко Тодоров, е наложена пълна строителна забрана в квартал/парк „Бедечка“ за времето, необходимо за изменение на общия устройствен план и подробния устройствен план. Забраната е за срок не повече от 2 години.

На основание чл. 198, ал. 4 от Закона за утройство на територията, строителната забрана спира прилагането на влезлите в сила общи и подробни устройствени планове за частите на територията, за които се отнася.

obshtina stara zagora dogovor 1Съгласно решение на Общински съвет Стара Загора, от 29.09.2016 г. е възложено на кмета на Община Стара Загора да предприеме необходимите действия за изработване на проект за изменение на общия устройствен план и последваща изработка на подробния устройствен план. Съгласно техническото задание, неразделна част от решението, е предвидено изменението на общия устройствен план да обхваща цялата територия на сегашния квартал „Бедечка“, като се детайлизират съществуващите озеленени площи и зоните за застрояване в квартала и се установи зона за озеленяване в максимална степен от територията. Сега действащият подробен устройствен план за квартал „Бедечка“ предвижда зона за жилищно строителство.

В договора за изменение на общия устройствен план за квартал/парк “Бедечка” и последващо изработване на подробния устройствен план за територията му има изисквания да обхваща цялата територия на действащия квартал „Бедечка“, като се предвидят:

  • територии за озеленяване в максимален обхват и степен;
  • територии за спорт и атракции;
  • територии, попадащи в Смесена устройствена зона за обществено делово и малкоетажно жилищно застрояване;
  • територии, попадащи в устройствена зона за обществено делово обслужване.

Предвид обществения интерес, се допуска предварителното изпълнение на заповедта, с цел запазване на съществуващите зелени площи и увеличаването им при възможност. По този начин ще се подобри значително качеството на живот на старозагорци, чистотата на атмосферния въздух и на заобикалящата ни среда, се казва в съобщение, изпратено от Община Стара Загора.

От влизане в сила на подробния устройствен план през 2012 г., подадените заявленията за одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж в територията на кв. „Бедечка“ показват, че има засилване на интереса към застрояване. В случай, че не действа строителна забрана, която да спира прилагането на действащите планове за района е налице задължение да бъдат одобрявани инвестиционни проекти и съответно издавани на разрешения за строеж в нормативно определението срокове.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от Закона за устройство на територията пред Административен съд - Стара Загора в 30-дневен срок от обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)