Над 11 млрд. лева е фискалният резерв на България

Към края на месец март 2015 г. се отчита излишък в размер на 257,1 млн. лева (0,3% от прогнозния БВП). Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 156,2 млн. лева и излишък по европейските средства в размер на 100,9 млн. лева. Съпоставена с края на март 2014 г., бюджетната позиция се подобрява с 1,4% от БВП.

По-високите приходи продължават да бъдат основният фактор за подобрението на бюджетното салдо, докато разходите се развиват съобразно заложеното във фискалната рамка. Темпът на нарастване на приходите изпреварва значително темпа на нарастване на разходите, което води и до отчетеното подобрение в бюджетното салдо. Размерът на фискалния резерв към края на първото тримесечие е 11,1 млрд. лева.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 31.03.2015 г. са в размер на 7 796,5 млн. лева, или 25,7% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите и помощите нарастват с 1 220,7 млн. лева (18,6%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец март възлиза на 5 937,4 млн. лева, което представлява 24,7% от планираните за годината приходи. Съпоставено с 2014 г., данъчните постъпления нарастват номинално с 14,2% (737,7 млн. лева). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 1 085,1 млн. лева, което е 24,7% от предвидените в ЗДБРБ за 2015 година. Приходите от косвени данъци са в размер на 2 963,5 млн. лева, което е 24,5% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 1 969,4 млн. лева, или 25,4% от планираните за годината и с 352,1 млн. лева повече спрямо същия период на 2014 година. Размерът на невъзстановения ДДС към края на март остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е в размер на 132,5 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 949,8 млн. лева (22,7% от разчетените за годината), а спрямо март 2014 г. са нараснали с 11,1% или 94,7 млн. лева. Постъпленията от мита са 39,4 млн. лева, или 27,2% от разчета за годината и също бележат ръст от 12,5%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер па 264,2 млн. лева, или 30,5% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 1 624,7 млн. лева, което представлява 24,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 16,4% (228,7 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 079,9 млн. лева, което представлява 32,3% изпълнение на годишните разчети. Това е с 221,4 млн. лева (25,8%) повече спрямо края на март 2014 г., което се дължи основно на по-високия размер на постъпленията от държавни и общински такси и други неданъчни приходи.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 779,1 млн. лева, което представлява 26% от годишния разчет. Само през месец март в частта на помощите по сметките за европейски средства са постъпили 522,5 млн. лева, възстановени към България от Европейската комисия по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към края на първото тримесечие на 2015 г. възлизат на 7 539,4 млн. лева, което е 23% от годишните разчети.
Нелихвените разходи са в размер на 6 974,6 млн. лева, което представлява 22,8% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 31.03.2015 г. са в размер на 6 208,8 млн. лева (24,6% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 765,8 млн. лева (14,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 262,8 млн. лева (30,2% от планираните за 2015 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.03.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 301,9 млн. лева. Размерът на фискалния резерв към 31.03.2015 г. е 11,1 млрд. лева, в т. ч. 10,1 млрд. лева депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1 млрд. лева вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресслужбата на Министерски съвет)

Ако намирате тази информация за полезна или интересна, ще сме благодарни ако я споделите с вашите приятели...