Подготвят се рестрикции, поставящи в риск българската енергетика

Подготвят се рестрикции, поставящи в риск българската енергетика

Предприети са поредица от стъпки за защита на националния интерес по отношение на готвените рестрикции за големите горивни инсталации. Това каза служебният заместник-министър на енергетиката Константин Делисивков.

Той участва дискусия, посветена на бъдещето на българския въгледобив в контекста на готвените промени в референтния документ на Европейската комисия за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации. Целта на дискусията, организирана от Българската минно-геоложка камара, съвместно с „Мини Марица-изток“ ЕАД, е да бъде запозната обществеността с риска пред българската енергетика, ако бъдат приети предложените рестриктивни прагове на емисиите парникови газове, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство.

Заместник-министър Делисивков запозна аудиторията с позицията на Министерството на енергетиката – изцяло в подкрепа на Българската минно-геоложка камара и  Европейската асоциация за въглища и лигнити EURАCOAL.

Предстои промяна на Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Документът разглежда големи горивни инсталации с входяща мощност над 50 мегавата. Обхванати са всички видове конвенционални централи, както и индустриални горивни инсталации, използващи конвенционално гориво (въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива, отпадъци).

Очаква се документът да бъде гласуван през април тази година от специална комисия, създадена от страните членки в рамките на чл. 75 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

Константин ДелисивковЗаложените в референтния документ стойности за емисиите на живак, азотни оксиди и серен диоксид от централите, изгарящи въглища, е много трудно да бъдат постигнати и поставят под риск развитието на въгледобива и енергетиката както в страната, така и на европейския континент като цяло, каза г-н Делисивков.

По неговите думи устойчивото развитие на отрасъла, енергийната ефективност и енергийната сигурност имат ключова роля за конкурентоспособността на икономиките на Стария континент.

Национално отговорната позиция изисква търсенето и намирането на точния баланс между желаната от всички грижа за околната среда и конкурентното развитие на минно-добивния сектор и енергетиката като цяло.

Единното отстояване на такава позиция от всички ангажирани институции ще гарантира сигурното и устойчиво развитие на енергийния отрасъл, защитата на работните места и осигуряването на енергийни ресурси на приемливи цени за българските потребители.

Евентуалното одобряване на рестриктивните мерки, заложени в актуализирания референтен документ, ще принуди централите от комплекса „Марица изток“ да използват вносни въглища, отказвайки се от местните лигнити. От една страна за част от тях това е технологично невъзможно. Още по-сериозният проблем обаче е поставянето под риск на цялата енергийна система на страната, каза енергийният заместник-министър.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие в България. Добиваните там лигнитни въглища са предназначени за снабдяване на топлоелектрическите централи от комплекса „Марица изток“, с които дружеството е обвързано технологично и пазарно.

Участниците в дебата се съгласиха, че гласуването на предлаганите рестрикции може да бъде избегнато само с единно защитавана позиция както от страна на всички ангажирани институции в страната, така и на международно равнище.

www.infoz.bg