Ограничаването на работата на въгледобивните компании ще доведе до социални щети и напрежение

Ограничаването на работата на въгледобивните компании ще доведе до социални щети и напрежение

Въгледобивът ще продължи да бъде гръбнакът на българската електроенергетика в лицето на модернизиращата се „Мини Марица-изток“. Проблемът с ликвидността в сектор „Енергетика“ у нас и при въгледобивната компания беше преодолян през лятото на 2016 г.

Независимо от трудностите, „Мини Марица-изток“ ЕАД продължи да добива и да подава твърдо гориво за ТЕЦ-овете на лигнитни въглища в комплекса „Марица-изток“, област Стара Загора. Нещо повече, през студените месеци на настоящата зима, и особено през януари 2017 г., добивната компания успя да гарантира качествено подаване на суровина към своите клиенти, независимо от минусовите температури и влошените метеорологични условия. Това се посочва в анализ на социално-икономическото въздействие на минната индустрия на България, изготвен от Индъстри Уоч.

От друга страна и в глобален план подотрасъл „Въгледобив“ е подложен на натиск от екологични организации и международни институции. Целите за ограничаване на климатичните промени са постижими, само с комплексни мерки, касаещи всички индустрии и държави, а не само някои. Посочването на въгледобива и генерираната по конвенционален начин електроенергия като водеща причина за замърсяване и за повишена заболеваемост е едностранчиво и не отговаря на реалностите.

Конвенционалният добив на въглища и на производство на електроенергия претърпя мащабна трансформация в началото на ХХI век. От 2009 г. насам в енергийния комплекс „Марица изток“ трите големите ТЕЦ на лигнитни въглища работят през сероочистващи инсталации с минимум пречистване на SO2 от 94%, техните електрофилтри са с ефективност от минимум 99.98%, като всяка разполага с пречиствателни станции за производствени и битови води. Комплексът се намира в зона с благоприятно влияние на въздушните течения, които отвеждат минималните количества емитиран прах и емисии далеч от населени места.

Българската минно-геоложка камара ще продължи да апелира към националните и европейски институции да взимат под внимание комплекса от фактори, които стоят в основата на климатичните проблеми и да преценяват последствията от евентуални ограничителни решения върху социално-икономическата характеристика на минните региони и на държавите, съобщиха от пресцентъра. Възможно ограничаване на работата на въгледобивните компании в Германия, Полша и/или България ще доведе до социални щети и напрежение, за което националните държави не са подготвени, а местните икономики – в т.ч. индустрия, услуги – нямат достатъчно гъвкавост да преодолеят шока от подобно действие.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24