Приемат се проекти за обучения за заети лица

Приемат се проекти за обучения за заети лица

Управляващият орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обяви процедура за подбор на проекти „Обучения за заети лица“. Това съобщиха от Областния информационен център в Стара Загора.

Целта е да се повиши способността на заетите лица да посрещнат настъпващите бързи промени на пазара на труда в резултат на структурни фактори като глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението, като в рамките на процедурата ще се предоставят обучения за заетите лица, работещи в микро, малки, средни и големи предприятия.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 50 млн. лева.

Настоящата процедура е обособена в два компонента в съответствие с нормативната уредба за регулиране на държавна/минимална помощ, като е допустимо да се подават проектни предложение само по един компонент.

Допустими кандидати/партньори по процедурата са:

  • Работодатели;
  • Социални партньори – в качеството им на работодатели (Асоциация на индустриалния капитал в България; Българска стопанска камара; Конфедерация на работодателите и индустриалците в България; Българска търговско-промишлена палата; Съюз за стопанска инициатива; Конфедерация на независимите синдикати в България; КТ „Подкрепа“).

Допустими дейности са:

  • Професионално обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация на заетите лица;
  • Обучение за придобиване на ключови компетентности на заети лица по Ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици”, Ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност”.

Краен срок за представяне на проектите е 30 юни 2017 г. до 17:30 часа.

Проектните предложения се подават само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020).

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

www.infoz.bg