Бели сертификати ще насърчават повишаването на енергийната ефективност

Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) стартира информационна кампания за създаване на благоприятна среда за популяризиране на въвеждането на нов финансов инструмент за насърчаване на енергийната ефективност – Бели сертификати за енергийни спестявания в България. Този финансов механизъм ще бъде ключов инструмент за повишаване нивото на изпълнение на мерки за енергийни спестявания в страната.

Основна цел на настоящата кампания е да предостави изчерпателна и детайлна информация относно нуждите и дългосрочните ползи от предстоящото въвеждане на бели сертификати в рамките на Оперативна Програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейски фонд за Регионално развитие. Чрез организиране на специализирани информационни семинари в 6 големи български града, кампанията цели да насърчи в този механизъм да вземат участие не само задължените според проектозакона на ЗЕЕ лица, а и всички други заинтересовани страни, които желаят да инвестират в подобряване качеството си на живот, предприемайки различни мерки за енергийно спестяване, за повишаване стандарта на работното място или личното житейско пространство, подобрение на производствени системи и други.

Същността на финансовия механизъм е, че той дава възможност за търговия с енергийни спестявания, чрез което да се насърчи и постигне трайно свиване на енергийното потребление и дългосрочно подобрение на цялостното състояние на енергийната ефективност в България. Тази търговия с енергийни спестявания на пазарен принцип ще доведе до преструктуриране на сектора, ще стимулира извършването на по-голям брой и по-качествени мерки за енергийна ефективност, което ще повиши дългосрочно конкурентоспособността на българската икономика. По този начин се очаква да бъде подобрено и състоянието на енергийния сектор у нас.

Информационната кампания за популяризиране въвеждането на търговия с Бели сертификат планира провеждането на информационни семинари в 6 района на планиране в България със следния график: 12 май - Плевен, 15 май - Пловдив, 19 май - Русе, 21 май - Варна, 22 май - Бургас, 26 май - София.

Какво са Белите сертификати за енергийни спестявания?

beli sertifikatiПо данни, предоставени от Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници (ФЕЕВИ), през изминалата година е регистриран относителен спад в пазара за проекти за енергийна ефективност. Според експерти основната причина за това е недостигът на финансов ресурс, предизвикан от изоставащите доходи на част от българските домакинства, намалените печалби в някои икономически сектори, а също и възникналите проблеми с една от българските банки, където бе блокирано значително количество финансови средства на общини и корпоративни клиенти.

Във връзка с това проведено предварително проучване, оценка и направените прогнози за състоянието на пазара на енергийна ефективност в България, експерти от АУЕР (Агенция със статут на изпълнителна агенция към министъра на енергетиката, изпълняваща ролята на пряк координатор между основните участници на пазара във връзка с дейностите по повишаване на енергийната ефективност, фирмите, извършващи обследвания за енергийна ефективност и сертифициране, задължените лица според проектозакона на ЗЕЕ и крайните потребители на енергия) достигат до извод, че въвеждането на механизма за Търговия с бели сертификати – ТБС е най-подходящият инструмент за постигане на поставените цели за енергийна ефективност у нас. Така наречените Бели сертификати ще представляват ценни книжа, които ще могат да бъдат търгувани на Българската фондова борса.

При въвеждането на бели сертификати в България е избран хибридният модел, който ще позволи максималното използване на действащото законодателство, ще разчита на вече съществуващите административни структури и на действащата схема за задължения в страната. Предложеният хибриден модел не налага създаването на нови държавни органи, минимизирайки по този начин икономическата тежест върху бюджета, с цел по-ефективното осъществяване на проекта.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Агенцията за устойчиво енергийно развитие)

Споделете!

На подобна тема