Социалните помощи се обвързват с редовното посещение на децата в училище

Социалните помощи се обвързват с редовното посещение на децата в училище

Социалното министерство разработи промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане във връзка с поетите ангажименти в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане в образователната система и предотвратяване на отпадането на деца от училище.

Целта на промените е да се регламентира по-добрата обвързаност между плащането на помощите и посещението на децата в училище, както и гарантирането, че те ще бъдат съобразени с потребностите на децата и ще се ползват по предназначение.

С промените се регламентира, че предоставянето на месечна целева помощ за заплащане на наем на общинско жилище на самотен родител с дете/деца в предучилищна и училищна възраст се обвързва с редовното посещение на предучилищна и училищна подготовка.

Чрез Преходни и заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане се правят промени и в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца. Според тях видът на помощта в натура при предоставяне на еднократна помощ за първокласник и на месечна помощ за дете до завършване на средно образование ще се определя по предложение на директора на съответното училище. Помощите в натура за пълно или частично плащане на такси за детска ясла или градина, детска кухня или столово хранене ще се предоставят чрез заплащане на съответните такси или средства от съответните дирекции „Социално подпомагане“.

Същият ред ще се регламентира и за помощите в натура за пълно или частично заплащане на участието на детето в организирани от училището/детската градина мероприятия (екскурзии, посещения на исторически, културни и други обекти, лагери и др.).

www.infoz.bg

Теми:

На подобна тема