До края на април 2015 г. са постъпили близо 35% от планираните приходи за годината

Към края на месец април 2015 г. се отчита излишък в размер на 1 066,6 млн. лв. (1,3% от прогнозния БВП). Той се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 536,5 млн. лв. и излишък по европейските средства в размер на 530,1 млн. лв. Съпоставена с края на април 2014 г. бюджетната позиция се подобрява с 2,3% от БВП.

Подобрението в бюджетната позиция се дължи основно на ръст при данъчните постъпления и помощите, докато разходите по консолидираната фискална програма остават по-ниски от отчетените за същия период на 2014 година. Следва да се отбележи, че докато през предходните месеци подобрението на бюджетното салдо се свързваше преди всичко с ръста при данъчните и осигурителните постъпления по националния бюджет, то през месец април, наравно с този ефект се добави и ефект от постъпления в частта на помощите по сметките за средства от ЕС, които представляват възстановени разходи от предходната година.

Постъпилите приходи и помощи по КФП към 30.04.2015 г. са в размер на 11 330,0 млн. лв., или 37,3% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 година. Съпоставено със същия период на предходната година приходите и помощите нарастват с 1 876,3 млн. лв. (19,8%).

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) към края на месец април възлиза на 8 319,8 млн. лв., което представлява 34,6% от планираните за годината приходи. Съпоставено с 2014 г. данъчните постъпления нарастват номинално с 10,8% (809,5 млн. лв.). В структурно отношение най-значителен ръст се отчита при постъпленията от косвени данъци, следвани от приходите от социално и здравноосигурителни вноски.

Приходите в частта на преките данъци са в размер на 1 729,9 млн. лв., което е 39,3% от предвидените в ЗДБРБ за 2015 година. Приходите от косвени данъци са в размер на 3 947,1 млн. лв., което е 32,6% от разчетите по ЗДБРБ за 2015 година. Постъпленията от ДДС са в размер на 2 613,5 млн. лв., или 33,8% от планираните за годината и с 359,3 млн. лв. повече спрямо същия период на 2014 година. Размерът на невъзстановения ДДС към края на април остава по-нисък от отчетения за същия период на предходната година и е 152,6 млн. лева. Приходите от акцизи възлизат на 1 271,9 млн. лв. (30,4% от разчетените за годината), а спрямо април 2014 г. нарастват с 9,8% или 113,8 млн. лева. Постъпленията от мита са 51,3 млн. лв., или 35,5% от разчета за годината и също бележат ръст от 10,0%. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 424,9 млн. лв., или 49,1% изпълнение на годишните разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 2 217,9 млн. лв., което представлява 33,4% от разчетените за годината. Съпоставено със същия период на предходната година приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 12,3% (243,8 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 1 507,1 млн. лв., което представлява 45,1% изпълнение на годишните разчети.

Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 1 503,1 млн. лв., което представлява 50,2% от годишния разчет. Само през месец април в частта на помощите по сметките за европейски средства са постъпили 714,7 млн. лв., като основна част от тях представляват възстановени към България от Европейската комисия разходи по Оперативните програми. Тези постъпления водят до подобрение на бюджетното салдо на касова основа за април, но влиянието на този показател следва да се разглежда в контекста на годишните разчети. В края на годината се очаква да се концентрират традиционно значителни разходи по сметките за средства от ЕС, които няма да е възможно да бъдат възстановени на България в рамките на календарната година. Това от своя страна е свързано с влошаване на бюджетното салдо по сметките за средства от ЕС през последното тримесечие на годината. Поради тази причина в разчета за годината е предвидено постъпилите помощи за сметка на извършени разходи от предходната година да посрещнат влошаването на бюджетното салдо при по-високите разходи през последното тримесечие на 2015 година.

finansiРазходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към края на месец април 2015 г. възлизат на 10 263,4 млн. лв., което е 31,3% от годишните разчети. Съпоставено със същия период на предходната година общите разходи по КФП са номинално по-ниски с 54,9 млн. лв. (0,5%).

Нелихвените разходи са в размер на 9 615,2 млн. лв., което представлява 31,4% от годишните разчети. Текущите нелихвени разходи към 30.04.2015 г. са в размер на 8 474,5 млн. лв. (33,6% от разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на 1 140,7 млн. лв. (21,2% от разчетите към ЗДБРБ за 2015 г.). Лихвените плащания са в размер на 272,1 млн. лв. (31,2% от планираните за 2015 г.).

Частта от вноската на Република България в бюджета на ЕС, изплатена към 30.04.2015 г. от централния бюджет, възлиза на 376,1 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000 на Съвета на ЕС от 22 май 2000 г. за прилагане на Решение 94/728/ЕО, Евратом относно системата за собствени ресурси на Общностите.

Размерът на фискалния резерв към 30.04.2015 г. е 11,1 млрд. лв., в т.ч. 10,9 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,2 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

Данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 30 април 2015 г. са публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите, в категория „Статистика“. Освен статистическите данни е публикуван и Информационен бюлетин за изпълнението на държавния бюджет и основните показатели на консолидираната фискална програма, който представлява кратък анализ на изпълнението на основните бюджетни параметри на консолидирано ниво и по съставни бюджети.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема