Минималната работна заплата става 510 лева

Минималната работна заплата ще стане 510 лева от 1 януари 2018 г. До края на 2017 г. беше 460 лева и размерът ѝ се повишава с 10,9%. Затова способстват икономическият растеж, устойчивите темпове на БВП през последните години, увеличаването на броя на заетите и ръстът на средната работна заплата в страната.

money От 1 януари 2018 г. минималната работна часова заплата става 3,07 лева.

Увеличава се размерът на осигурителната вноска за фонд Пенсии с 1%.

Увеличават се необходимата възраст и осигурителен стаж за придобиване право на пенсия. За мъжете е 64 години и един месец възраст и 38 години и 6 месеца стаж, а за жените - 61 години и два месеца възраст и 35 години и 6 месеца стаж. Увеличава се с 2 месеца минималната възраст за пенсиониране за работещите в сектор Отбрана и сигурност и става 53 години и два месеца.

От 1 януари 2018 г. тежестта за всяка година осигурителен стаж в пенсионната формула се увеличава от 1,126 на 1,169. Пенсиите за трудова дейност се преизчисляват с новата тежест за всяка година осигурителен стаж от 1,169 на сто от 1 юли 2018 г. От 1 юли се увеличава минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст с 3,8% - от 200 лева на 207,60 лева.

Запазва се максималният размер на получаваните една или повече пенсии, без добавките - 910 лева.

Със Закона за бюджета на Държавно обществено осигуряване за 2018 г. са определени нови размери на минималния месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се и той вече е 510 лева. За регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители минимален месечен осигурителен доход е 350 лева.

Размерът на паричното обезщетение за отглеждане на малко дете става 380 лева.

Нарасна и обезщетението за безработица от 7,20 лeва на 9 лева, но има праг за него – дневен максимален размер от 74,29 лева. Променено е условието за придобиване право на парично обезщетение за безработица. Съгласно изменението право на обезщетение имат хората, които са осигурени във фонд Безработица най-малко 12 месеца през последните 18 месеца преди прекратяване на осигуряването.

Променен е срокът за изплащане на обезщетенията за безработица, определен според продължителността на осигурителния стаж, по време на който хората са били осигурени за безработица, за времето след 31 декември 2001 г. При осигурителен стаж до 3 години, срокът е 4 месеца. При стаж от 3 години и 1 ден до 7 години е 6 месеца. При стаж от 7 години и 1 ден до 11 години - 8 месеца. При стаж от 11 години и 1 ден до 15 години - 10 месеца. Над 15 години - 12 месеца.

От 2018 г. месечната помощ за отглеждане на дете се увеличава на 40 лева за семейства с едно дете. За семейства с две деца помощта става 90 лева, а за семейства с три деца - 135 лева. Помощи в този размер ще получават домакинствата с до 400 лева месечен доход на човек. Въвежда се допълнителен доходен критерий за получаване на месечни помощи за деца и от семейства с месечен доход на човек от 400,01 лева до 500 лева. Те ще вземат 80% от пълния размер на помощта.

www.infoz.bg